Obrady komisji środowiskowej

Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2244) zdominowało posiedzenie sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, które odbyło się 24 czerwca 2014 r. Projekt dokonuje transpozycji przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/56/UE z 20 listopada 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów w odniesieniu do zakazu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów przenośnych zawierających kadm oraz przeznaczonych do użytku w elektronarzędziach bezprzewodowych i ogniwach guzikowych o niskiej zawartości rtęci. Do projektu wniesiono poprawki o charakterze redakcyjnym i legislacyjnym.
 
Ponadto w trakcie posiedzenia powołano podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2394). Jej przewodniczącą została poseł Dorota Niedziela.
 
Komisja uzupełniła skład podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk nr 2355) o posła Jana Rzymełkę.
 
W spotkaniu uczestniczyli m.in. Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska , Janusz Włodarski, prezes Państwowej Agencji Atomistyki, Małgorzata Skucha, prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Anna Krzywicka, dyrektor Departamentu Środowiska w Najwyższej Izbie Kontroli, Piotr Otawski, zastępca generalnego dyrektora ochrony środowiska i Jerzy Zwoździak, wiceprezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
 
Na podstawie: www.sejm.gov.pl
Fot. www.freeimages.com

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu