za wywóz śmieci

Obniżenie cen za wywóz śmieci – propozycja Bydgoszczy

Urząd Miasta Bydgoszczy (UM) poinformował, że Bydgoszcz przedstawiła pomysł, którego efektem miałoby być obniżenie cen za wywóz śmieci. Magistrat zaproponował bowiem zmianę jednego z przepisów, który w przypadku Bydgoszczy pozwoliłby obniżyć cenę za odbiór i zagospodarowanie odpadów z 22 do ok. 17 zł na mieszkańca. Według UM, wprowadzenie proponowanej zmiany w przepisach wpłynęłoby również na obniżkę opłat w wielu innych miastach w Polsce. Rafał Bruski, prezydent miasta skierował projekt zmiany ustawy do premiera RP.

Za wywóz śmieci drożej o ponad 50%

Bydgoski magistrat przypomina, że w lipcu zeszłego roku uchwalono nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w efekcie czego, w całej Polsce, radykalnie wzrosły ceny wywozu śmieci. Urzędnicy miejscy powołują się na dane Głównego Urzędu Statystycznego i podają, że opłaty wzrosły średnio o 53,2%.

Za wywóz śmieci drożej przez zmiany w ustawie „czystościowej”

Magistrat zaznacza także, że w czasie prac nad ustawą przedstawiciele samorządów wielokrotnie sygnalizowali, że nowe regulacje większość kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów przeniosą na mieszkańców. „W sposób szczególny sprzeciw organizacji samorządowych budziło ustalenie na zbyt niskim poziomie maksymalnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczących nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne” – podkreślił prezydent Bydgoszczy w piśmie do Prezesa Rady Ministrów.

Magistrat wskazuje, że poprawki składane m.in. przez Unię Metropolii Polskich (UMP) zostały odrzucone przez parlamentarną większość. Z kolei w listopadzie ub.r. Bydgoszcz prosiła o zmianę jednego przepisu. W grudniu Michał Kurtyka, minister klimatu poinformował, że sprawa zostanie ponownie przeanalizowana, a w lutym deklaracja ta została powtórzona. Jednak efektów nie ma do dziś.

Według prezydenta Bydgoszczy za wywóz śmieci można zapłacić mniej

W związku z tym, w ubiegły wtorek prezydent miasta przesłał do premiera projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który ma na celu znaczne obniżenie tzw. opłaty śmieciowej, ponoszonej przez mieszkańców. Na przykładzie Bydgoszczy mogłoby to spowodować obniżkę z 22 zł do ok. 17 zł dla mieszkańca miesięcznie. „Jednocześnie proszę, aby ostateczny kształt zmiany przepisów był uzgodniony wspólnie przez Ministerstwo Klimatu i wszystkie organizacje samorządowe” – zaapelował prezydent Bruski.

Według bydgoskiego magistratu, problem tkwi w ustaleniu na zbyt niskim poziomie maksymalnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dotyczących tzw. nieruchomości niezamieszkanych. Jak wskazuje UM, w obecnej ustawie nie tylko nie udało się osiągnąć zakładanych przez projektodawców celów (w tym obniżenia kosztów funkcjonowania gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi, przekładających się na obniżenie stawek opłaty śmieciowej), ale osiągnięto rezultat zgoła odmienny – ceny radykalnie wzrosły.

Za wywóz śmieci w myśl zasad samobilansowania i „zanieczyszczający płaci”

Projekt zaproponowany przez Bydgoszcz ma umożliwić realizację zasady samobilansowania się gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi, obejmujących nieruchomości niezamieszkane oraz przywrócenie w pełni zasady „zanieczyszczający płaci”. Efektem będzie też uszczelnienie gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi – podaje UM.

Zaproponowana poprawka przewiduje dwukrotne zwiększenie maksymalnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkanych. O ich ostatecznej wysokości mogłyby decydować rady gmin.

Na podstawie www.bydgoszcz.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama