NSA po stronie wojewody

Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację Wojewodzie Lubuskiemu, który zakwestionował uchwałę Rady Powiatu Nowosolskiego w sprawie działań Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (LWIOŚ). Chodzi o uchwałę, w której radni wyznaczyli kierunek działań LWIOŚ-u, niemieszczący się w zakresie jego ustawowych zadań. Dotyczyły one toksycznej hałdy – pozostałości ropopochodnych po dawnym zakładzie „Dozamet: w Nowej Soli. Decyzją radnych powiatu, LWIOŚ powinien podjąć pracę w miejscu składowania odpadów niebezpiecznych (określonych w uchwale jako „bomba ekologiczna”), a w przypadku stwierdzenia jego szkodliwości – rozpocząć działania naprawcze.
 
halda2
 
Wojewoda uznał, że Rada Powiatu przekroczyła swoje kompetencje. Powiat Nowosolski wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., a ten uznał, że Wojewoda Lubuski dokonał błędnej interpretacji przepisów. Jednak NSA uchylił ten wyrok. W myśl bowiem ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, w uchwale o kierunkach działania wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska rada powiatu powinna ustalać przedmiot działań lub wskazywać stan niezgodny z prawem, ale nie może wskazać do wykonania konkretnych czynności służbowych ani określać sposobu wykonania zadania przez WIOŚ. W zakwestionowanej uchwale Rada Powiatu Nowosolskiego wskazała LWIOŚ-owi kierunki działań leżące w kompetencjach innych organów, czym przekroczyła upoważnienie ustawowe.
 
Warto dodać, iż toksyczna hałda została uznana za jedyną w woj. lubuskim „bombę ekologiczną” w programie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Z niepokojem obserwuję brak podejmowania odpowiednich kroków przez starostę, by problem toksycznego składowiska skutecznie rozwiązać – powiedział wojewoda lubuski Jerzy Ostrouch. Aktualnie najpilniejszą kwestią do rozwiązania jest ustalenie statusu własnościowego terenu, na którym znajduje się hałda. To pozwoli zdecydować o formie sfinansowania unieszkodliwienia ropopochodnych odpadów (a jest ich blisko 37 tys. m3!). Hałda jest zlokalizowana na kilku działkach, należących do różnych właścicieli, i zajmuje powierzchnię niemal 2 ha.
 
Na podstawie: www.lubuskie.uw.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny