Nowy POIŚ oficjalnie przekazany

Uzgodniony Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIŚ) został oficjalnie przekazany Komisji Europejskiej. Podobnie jak wcześniejszy program, będzie on skupiony głównie na rozwoju infrastruktury technicznej. W obecnym okresie programowania szczególny nacisk będzie położony na obszary gospodarki niskoemisyjnej i ochrony środowiska, na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i adaptację do nich, a także na transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz na ochronę zdrowia i dziedzictwa kulturowego.
 
Dzięki zachowanej spójności i równowadze pomiędzy działaniami w infrastrukturę oraz wsparciu skierowanemu do wybranych obszarów, program będzie skutecznie realizował założenia Strategii Europa 2020, z którą powiązany jest jego cel główny – wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności społecznej i terytorialnej – komentuje założenia programu Maria Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju.
 
Na realizację Programu zarezerwowano ponad 27,4 mld euro (ok. 115,6 mld zł), a jego beneficjentami będą głównie podmioty publiczne oraz firmy (szczególnie duże).
 
POiIS
 
Wśród prośrodowiskowych priorytetów Programu wymienić można „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” z alokacją 1847,5 mln euro (obejmuje wytwarzanie energii z jej odnawialnych źródeł, poprawę efektywności energetycznej i wykorzystanie OZE w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym i mieszkaniowym, promowanie strategii niskoemisyjnych oraz rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji, a także rozwój wysokosprawnej kogeneracji). Więcej środków, bo aż 3439,1 mln euro, przeznaczono na „Ochronę środowiska, w tym adaptację do zmian klimatu” (obejmuje rozwój infrastruktury środowiskowej, ochronę i zahamowanie spadku bioróżnorodności i poprawę jakości środowiska miejskiego oraz dostosowanie do zmian klimatu). Pomyślano też o wsparciu komunikacji publicznej – w ramach priorytetu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach” alokacja środków unijnych wynosi 2349,2 mln euro.

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny