Nowelizacja z poprawkami Senatu

Na zakończonym 6 listopada 2014 r. 64. posiedzeniu Senatu przyjęto nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, bazującą na dwóch projektach poselskich. Senatorzy wprowadzili do niej 19 poprawek.
 
Nowe przepisy mają na celu wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego m.in. określenia maksymalnej stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, uzależniając ją od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu na jedną osobę, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny. Ponadto nowelizacja wprowadza wyższą, limitowaną do dwukrotności opłaty podstawowej, opłatę za odpady, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Rozszerzono też wachlarz odpadów przyjmowanych w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych (każda gmina musi utworzyć taki punkt na swoim terenie – sama lub do spółki z inną gminą). Poza tym punkty te muszą mieć charakter stacjonarny.
 
Nowelizacja dopuszcza również przeznaczenie środków z opłat za gospodarowanie odpadami na wyposażenie nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie. Odpowiadając na apele mieszkańców i samorządów, ustawa wprowadza minimalną częstotliwość zbierania odpadów: w okresie od kwietnia do października nie może być ona rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej. Z obszarów wiejskich częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych może być rzadsza.
 
Senackie poprawki powracają m.in. do dotychczasowych przepisów – sprzed noweli sejmowej. Jedna z nich przewiduje, że również władze gmin, a nie tylko urzędy skarbowe, będą mogły prowadzić egzekucje „podatku śmieciowego”. Kolejna poprawka także przywraca dotychczasowe przepisy – tym razem w odniesieniu do gminnych przetargów śmieciowych. Senat przyjął też poprawkę, która określa, że gmina musi mieć jeden stacjonarny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, pozostałe mogą więc działać jako mobilne.
 
Więcej na temat przyjętych poprawek można przeczytać na stronach Senatu.
 
Na podstawie: www.senat.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu