Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości z podpisem prezydenta

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (KPRP) poinformowała, że Prezydent podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Jak podaje KPRP podaje, że Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. zmienia ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2018 r. poz. 1454, ze zm.) oraz siedem innych ustaw.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości

Według KPRP zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mają na celu m.in. wyeliminowanie możliwości ryczałtowego rozliczania przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od mieszkańców. Takie rozwiązanie utrudniało bowiem gminom kontrolę nad strumieniem odpadów komunalnych oraz mogło prowadzić do podwyższenia kosztów systemu (przeszacowanie kosztów odbioru odpadów komunalnych). Celem nowelizacji ma być także zachęcenie do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jednocześnie kancelaria prezydenta zaznacza, że wprowadzone przez nowelizację zmiany są bardzo obszerne.

Zmiany w ustawie o odpadach

Wśród najistotniejszych zmian dokonanych nowelizacją w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2019 r. poz. 701, ze zm.) KPRP wskazuje zastąpienie określenia „zmieszane odpady komunalne” pojęciem „niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne” oraz zastąpieniem definicji „odpadów zielonych” – definicją „bioodpadów stanowiących odpady komunalne”. Nowelizacja wprowadza także listy odpadów niepalnych oraz doprecyzowuje, że materiały paszowe i naturalne substancje pochodzące z pierwotnej obróbki drewna będą uznane za produkt uboczny bez konieczności uzyskiwania decyzji marszałka województwa, o ile nie będą zawierać jakichkolwiek innych substancji poza naturalnym drewnem i o ile będą spełnione przesłanki uznania za produkt uboczny określone w art. 10 ustawy o odpadach.

Nowelizacja znosi także obowiązek regionalizacji w zakresie przekazywania bioodpadów, niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania i z procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, przeznaczonych do składowania.

Zmiana Kodeksu karnego i ustawy opakowaniowej

Ustawa nowelizująca wprowadza także zmianę w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (DzU z 2018 r. poz. 1600, ze zm.), a dotyczy ona art. 183 § 1, który otrzymał brzmienie: „Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, zbiera, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Nowelizacja, pod którą swój podpis złożył Prezydent RP dokonuje także zmiany przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DzU z 2019 r. poz. 542), dotyczącej opłaty recyklingowej. Zmiana dotyczy pobierania przez prowadzących jednostki handlowe opłaty recyklingowej od toreb na zakupy z tworzywa sztucznego.

Na podstawie www.prezydent.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

 

reklama