Nowelizacja przyjęta!

10 października 2014 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która ma rozwiązać problemy w stosowaniu dotychczasowych przepisów w zakresie gospodarki odpadami, zgłaszane przez mieszkańców, gminy i przedsiębiorców.
 
Wśród wielu zmian wprowadzono m.in. maksymalną wysokość opłaty za odbiór odpadów. Jest to wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 listopada 2013 r. Zgodnie z nowymi przepisami, gmina będzie mogła nałożyć maksymalną miesięczną opłatę za śmieci zbierane selektywnie, wyliczaną według algorytmu, którego podstawą będzie przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę ogółem, publikowany przez Główny Urząd Statystyczny. Jeśli samorząd wybrał naliczanie opłaty od osoby, wówczas stawka nie może przekroczyć 2% tego wskaźnika. Natomiast w przypadku pozostałych metod – od m3 zużytej wody, powierzchni lokalu lub gospodarstwa domowego – maksymalne stawki będą wynosiły odpowiednio: 0,7%, 0,08% i 5,6%. Mieszkańcy, którzy nie będą chcieli segregować odpadów, zapłacą opłatę wyższą, z tym że nie będzie ona mogła przekroczyć dwukrotności maksymalnej stawki za odpady segregowane. Według przyjętego algorytmu, maksymalna stawka w tym roku za posegregowane odpady wyniosłaby ok. 25 zł od osoby i ponad 70 zł za gospodarstwo domowe.
 
Zmienione przepisy odnoszą się również do minimalnej częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych od kwietnia do października. I tak w myśl nowelizacji, w przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady należy wywozić co najmniej raz w tygodniu, a na osiedlach domów jednorodzinnych – nie rzadziej niż co dwa tygodnie. Wyjątek stanowią gminy wiejskie, w których częstotliwość odbioru odpadów będzie mogła być rzadsza.
 
Nowelizacja przewiduje również, że egzekucja opłat za odbiór odpadów komunalnych nie będzie już zadaniem gmin, ale urzędów skarbowych. Ponadto w ustawie doprecyzowano obowiązki właścicieli nieruchomości m.in. w zakresie deklaracji „śmieciowych”. Zarządy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych będą mogły żądać od właścicieli lokali lub osób faktycznie je zamieszkujących podania danych do określenia wysokości opłaty za odpady. Co więcej, ustawa zwalnia mieszkańców z obowiązku składania nowych deklaracji przy zmianie stawki opłaty.
 
Za przyjęciem nowych przepisów głosowało 261 posłów, 150 było przeciw, a 40 wstrzymało się od głosu. Nowelizacja trafiła do Senatu.
 
Na podstawie: www.sejm.gov.pl
fot. K. Białoskórski

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu