Nowe zasady magazynowania odpadów

Nowe zasady magazynowania odpadów – e-book dla zainteresowanych

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe zasady magazynowania odpadów – przypomina firma Stena Recycling, a do najważniejszych zmian zalicza zwiększenie kontroli nad terminem magazynowania odpadów niebezpiecznych, miejscami magazynowania oraz etykietowanie tego rodzaju odpadów.

Nowe zasady magazynowania odpadów – o czym warto pamiętać?

Przedsiębiorca, który wytwarza odpady lub je przechowuje albo przetwarza, powinien zapewnić odpowiednie warunki ich magazynowania – zaznacza wspomniana firma i dodaje, że należy przy tym uwzględnić ich właściwości chemiczne i fizyczne oraz zgodność z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska, a także bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi. – Wytworzenie odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 1 tony w skali roku przez małe lub średniej wielkości przedsiębiorstwo, jest wysoce prawdopodobne. Wystarczy wytworzyć 83 kg odpadu niebezpiecznego na miesiąc, aby określone wymagania magazynowania musiały być spełnione przez wytwórcę – podkreśla Anna Wójcik-Przybył, dyrektor Działu Ochrony Środowiska w Stena Recycling.

Kategorie podmiotów, których dotyczą przepisy, wprowadzające nowe zasady magazynowania odpadów

Jak zaznacza Stena Recycling, nowe przepisy wskazują głównie na warunek ilościowy, który powinien być rozpatrywany dla wymagań dotyczących magazynowania odpadów. Regulacje obejmują m.in. podmioty (tzw. kategorii C), wytwarzające powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych lub powyżej 100 ton odpadów innych niż niebezpieczne w skali roku. Częściowo wyłączone z obowiązywania nowych przepisów są podmioty (tzw. kategorii B) wytwarzające do 1 tony odpadów niebezpiecznych lub do 100 ton odpadów innych niż niebezpieczne. Podmioty całkowicie wyłączone z obowiązków nowego rozporządzenia (tzw. kategoria A) to te, które wytwarzają poniżej 100 kg odpadów niebezpiecznych i poniżej 5 ton odpadów innych niż niebezpieczne w skali roku. Podział na kategorie oznaczone literami „A”, „B” i „C” został wprowadzony, aby uprościć zrozumienie, które zagadnienia odnoszą się do jakich przedsiębiorstw i nie wynika on z przepisów prawnych – dodaje firma.

Firma Stena w wyodrębnionej kategorii A rozróżnia:

 • magazynowanie odpadów komunalnych przez wytwórcę lub właściciela nieruchomości, na której zostały wytworzone;
 • magazynowanie w ramach zbierania przez np. apteki i sklepy (tzw. nieprofesjonalni zbierający);
 • magazynowanie odpadów, których sposób zbierania określono innymi przepisami (np. baterie i akumulatory, oleje zużyte, pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne);
 • wytwórców odpadów zwolnionych z prowadzenia ewidencji na podstawie rozporządzenia ministra klimatu z 23 grudnia 2019 r.

Kategoria A obejmuje wytwórców odpadów podczas świadczenia takich usług, jak budowa, remont, rozbiórka, czyszczenie zbiorników lub urządzeń́, sprzątanie, konserwacja i naprawa, którzy magazynują̨ odpady w miejscu ich wytworzenia.

Nowe zasady magazynowania odpadów – wymagania dla przedsiębiorców z kategorii A i B

Przedsiębiorcy z kategorii A, choć nie obejmują ich nowe przepisy, muszą spełniać ogólne wymagania wymienione w art. 16 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – wskazuje Stena Recycling.

Z kolei przedsiębiorcy z kategorii B powinni prowadzić magazynowanie:

 • w miejscach o pojemności dostosowanej do masy odpadów wytwarzanych w danym okresie i częstotliwości;
 • w sposób dostosowany do właściwości chemicznych i fizycznych odpadów (opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki, worki, pryzmy lub stosy);
 • w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem odpadów poza wymienione wyżej rodzaje opakowań;
 • w sposób minimalizujący wpływ czynników atmosferycznych na odpady niebezpieczne poprzez stosowanie szczelnych pojemników, kontenerów lub systemu zbierania wycieków oraz wód odciekowych (kanalizacja przemysłowa).

Tych wytwórców nie dotyczy etykietowanie opakowań́ zawierających odpady niebezpieczne oraz oznakowanie lokalizacji odpadów w miejscach magazynowania. – Firma wytwarzająca poniżej 1 tony odpadów niebezpiecznych, ale powyżej 100 ton odpadów innych niż niebezpieczne, będzie musiała spełniać wymagania dotyczące magazynowania w kategorii C. Wynika to z zapisu rozporządzenia, który zawiera spójnik „lub”, a zatem wystarczające jest przekroczenie jednego z dwóch wskazanych limitów – podkreśla Anna Wójcik-Przybył ze Stena Recycling.

Wymagania magazynowania odpadów dla przedsiębiorców w kategorii C

Ujęci w tej grupie przedsiębiorcy prowadzą magazynowanie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części, albo w innym miejscu magazynowania oddzielnie od magazynowanych substancji lub przedmiotów niebędących odpadami.

Firma dodaje, że stosowne rozporządzenie wskazuje na obowiązek oznakowania (tablicami z co najmniej kodem odpadu) lokalizacji każdego rodzaju odpadu. Na tablicach mogą̨ być również umieszczone: nazwa odpadu zgodna z katalogiem, czy nazwy zwyczajowe, takie jak „makulatura”. Oznakowanie powinno być czytelne i trwałe (odporne na warunki atmosferyczne) oraz umieszczone w widocznym miejscu, w sposób umożliwiający odczytanie kodów odpadów znajdujących się̨ w danej lokalizacji.

Nowe zasady magazynowania odpadów, czyli jak to robić?

Stena Recycling przypomina też wymagane zasady, które należy zachowywać przy magazynowaniu odpadów i wskazuje, że odpady magazynuje się w sposób:

 • selektywny, obejmujący jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami, uwzgledniający właściwości odpadów, stan skupienia i zagrożenia;
 • zapobiegający rozprzestrzenianiu się̨ poza lokalizację danego rodzaju odpadu;
 • ograniczający pylenie odpadów, w tym przez magazynowanie wyłącznie do wysokości ścian boksów, pod szczelnym przykryciem lub z zastosowaniem preparatów błonotwórczych, z zastosowaniem instalacji zraszających i barier przeciwwietrznych;
 • zapewniający właściwą rotację odpadów oraz ograniczenie obniżenia wartości użytkowej odpadów;
 • zapewniający drożność dróg pożarowych i ewakuacyjnych.

Nowe zasady magazynowania odpadów – znakowanie lokalizacji odpadów i etykietowanie opakowań z odpadami niebezpiecznymi

Nowe przepisy wprowadziły narzędzie do kontrolowania okresu magazynowania odpadów niebezpiecznych u wszystkich zaangażowanych w ten proces podmiotów. Stena Recycling podaje, że w ustaleniu tego okresu pomóc mają wpisy na etykiecie, uwzględniające początkową datę magazynowania.

Stosowne rozporządzenie wskazuje również na obowiązek oznakowania (tablicami z kodem odpadu) lokalizacji każdego rodzaju odpadu. Jednak w przypadku magazynowania odpadów niebezpiecznych w pojemnikach/kontenerach o pojemności powyżej 5 litrów, powstaje obowiązek etykietowania każdego pojemnika. A zatem jeśli odpady niebezpieczne są̨ magazynowane w sposób inny niż w pojemnikach/kontenerach to stosuje się wyłącznie oznakowanie tabliczkami z kodem odpadu.

Dodatkowo strefę magazynowania opadów niebezpiecznych oznakowuje się w widocznym miejscu – z wykorzystaniem tablicy w białym kolorze z napisem „ODPADY NIEBEZPIECZNE”. Oznakowanie powinno być czytelne i trwałe (odporne na warunki atmosferyczne).

Więcej informacji dotyczących wymogów związanych z magazynowaniem odpadów oraz istotne kwestie o których należy pamiętać dostosowując swoją firmę do nowych wymagań można znaleźć w przygotowanym przez firmę Stena Recycling bezpłatnym e-booku.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny