Stawki opłaty śmieciowej w Jeleniej Górze

Nowe stawki opłaty śmieciowej w Jeleniej Górze

Urząd Miasta Jelenia Góra (UM) poinformował, że prezydent miasta powiadomił, że od 1 września br. zmianie ulegają stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Jeleniej Góry.

Ile zapłacą jeleniogórzanie? Jeżeli odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób selektywny, to za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość opłata wyniesie 27 zł miesięcznie, a w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów wysokość stawki opłaty sięgnie 54 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

Stawki opłaty śmieciowej dla nieruchomości niezamieszkanych w przypadku selektywnej zbiórki

W Uchwale nr 100.XI.2019 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 lipca 2019r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty określono również miesięczną stawkę opłaty za jednokrotny odbiór pojemnika dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne. Wysokość stawki uzależniona jest od wielkości pojemnika. I tak, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wówczas za pojemnik o pojemności 0,06 m3 opłata wyniesie 5,91 zł, za kubeł o pojemności 0,11 m3 – 10,84 zł, a w przypadku kubła o pojemności 0,12 m3 – 11,83 zł. z kolei opróżnienie pojemnika o objętości 0,24 m3 kosztować będzie 23,65 zł, a odbiór odpadów z kontenera o pojemności 1,1 m3 – 108,42 zł. w uchwale ustalono także, że opłata za odbiór odpadów komunalnych z pojemników o innej pojemności niż wymienione powyżej wyliczona zostanie jako iloczyn objętości pojemnika (wyrażonej w m3) oraz stawki bazowej wynoszącej 98,56 zł.

Stawki opłaty śmieciowej w Jeleniej Górze dla nieruchomości niezamieszkanych w przypadku zbiórki nieselektywnej

Z kolei w przypadku zbierania i odbierania odpadów z nieruchomości niezamieszkanych w sposób nieselektywny wysokości opłaty przedstawiają się następująco, w odniesieniu do pojemników o określonej objętości:

a) pojemnik 0,06 m3 – 11,83 zł,

b) pojemnik 0,11 m3 – 21,68 zł,

c) pojemnik 0,12 m3 – 23,65 zł,

d) pojemnik 0,24 m3 – 47,31 zł,

e) pojemnik 1,1 m3 – 216,83 zł.

Gdy odpady będą gromadzone w pojemnikach o innej objętości niż ww., wówczas wysokość opłaty będzie wyliczana jako iloczyn objętości pojemnika (wyrażonej w m3) oraz stawki bazowej wynoszącej 197,12 zł.

Bez potrzeby składania nowych deklaracji

Jednocześnie UM zaznacza, że właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji, a nowe deklaracje należy składać do magistratu, w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany liczby lub objętości pojemników, a także zmiany innych danych mających wpływ na prawidłowość deklaracji.

Przy okazji jeleniogórski magistrat dodaje, że nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie powodują zmiany terminu i sposobu płatności, ani zmiany numeru indywidualnego konta bankowego.

Termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniający nową stawkę opłaty za miesiąc wrzesień mija 15 października 2019 r. Właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc wrzesień 2019 r. i/lub kolejne miesiące w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki – dodaje UM.

Na podstawie www.jeleniagora.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

 

reklama