Nowe sito bębnowe

Nowe sito bębnowe w „Orlim Stawie”

Zakończono montaż nowego sita bębnowego w budynku sortowni w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” (ZUOK). Jak zaznacza Zakład, zarówno prace montażowe, jak i demontażowe wymagały wiele precyzji. Nowe sito bębnowe jest nieznacznie większe od poprzedniego, a jego wprowadzenie do hali sortowni było – wg ZUOK – niezwykle pracochłonne. Zakład podkreśla, że w niektórych momentach operacji zapas wolego miejsca wynosił ok. 2 cm z każdej strony sita. Dlatego w akcję zaangażowani byli liczni pracownicy oraz ciężki sprzęt w tym specjalistyczne żurawie samobieżne.

Nowe sito bębnowe elementem modernizowanej instalacji

Zamontowane sito bębnowe wchodzi w skład modernizowanej instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów. Bęben sita dostosowano do konstrukcji funkcjonującego wcześniej sita bębnowego i został on zamontowany na spawanej, stabilnej podstawie ramowej, wykonanej ze stali. Bęben posiada wymienne blachy sitowe z okrągłymi otworami o wielkościach odpowiednio: 80 mm i 340 mm. Grubość blach sitowych wynosi 10 mm. Bęben wyposażony jest w koła napędowe wprowadzające sito w ruch obrotowy. Wielkości otworów i ich rozstaw w nowym sicie zostały dobrane w sposób zapewniający maksymalne odsiewanie poszczególnych frakcji odpadów. Jak zapewnia ZUOK, pozwoli to zoptymalizować proces sortowania odpadów. Długość czynna (długość siewna) nowego bębna sita wynosi 12,5 m, a średnica czynna bębna to 3 m.

Nowe sito bębnowe

Wymienione prace zrealizowane zostały w ramach projektu pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” – Zadanie nr 7. Wartość Projektu wynosi niemal 96,3 mln zł brutto, a wielkość dofinansowania przekracza 53,2 mln zł ze środków Unii Europejskiej. Środki te zostały przyznane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ), II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Prace objęły nie tylko nowe sito bębnowe

Jak zaznacza ZUOK, zgodnie z harmonogramem prac realizowanych w ramach ww. projektu zdemontowane zostało stare sito bębnowe wchodzące w skład instalacji sortowniczej. W tej skomplikowanej i niezwykle precyzyjnej operacji uczestniczyło wielu specjalistów oraz ciężki sprzęt. Ponad 40 tonowe sito zostało zdemontowane przy użyciu dwóch specjalistycznych żurawi samobieżnych, które poprzez specjalnie przygotowane otwory w dachu budynku sortowni przytrzymywały je do czasu usunięcia podpór, a następnie opuściły na specjalne wózki, za pomocą których sito zostało wywiezione na zewnątrz.

Nowe sito bębnowe

W końcowej części demontażu sita uczestniczyły również kolejne dwa żurawie samobieżne, które podtrzymywały wydobywany ładunek. Operacja przebiegła sprawnie i bezpiecznie – podkreśla ZUOK i dodaje, że całość robót, związanych z montażem i demontażem sit nadzorowała i przeprowadziła firma Sutco Polska.

Na podstawie informacji nadesłanej przez ZUOK „Orli Staw”

fot. 3 x ZUOK „Orli Staw”

reklama

reklama

reklama

 

reklama