Nieruchomości niezamieszkane wyłączone

Nieruchomości niezamieszkane wyłączone z miejskiego systemu w Warszawie

Od 1 sierpnia br. z miejskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi będą wyłączone nieruchomości niezamieszkane, czyli takie w których nikt nie mieszka, a mimo to powstają tam odpady komunalne. To m.in. sklepy, hotele, budynki usługowe i biurowe, szkoły wyższe, szpitale i lotniska – informuje Urząd m.st. Warszawy (UM). Stołeczny magistrat dodaje, że właściciele np. galerii handlowych czy biurowców muszą indywidualnie podpisać umowę z operatorem.

System gospodarki odpadami w stolicy: decyzją radnych nieruchomości niezamieszkane wyłączone

Stołeczny magistrat informuje, że warszawscy radni podjęli decyzję, w efekcie której, z miejskiego systemu odbioru odpadów komunalnych, zostały wyłączone nieruchomości niezamieszkane. Jednocześnie W systemie nadal pozostają:

  • nieruchomości zamieszkane, np. domy jednorodzinne i budynki wielorodzinne;
  • nieruchomości mieszane, np. kamienice z lokalami usługowymi czy bloki wielorodzinne ze sklepami;
  • nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
  • nieruchomości zarządzane przez magistrat, np. publiczne szkoły, przedszkola, a także miejskie domy kultury, ośrodki sportu i rekreacji;
  • instytucje kultury, dla których organizatorem, współorganizatorem lub współprowadzącym jest Warszawa, np. miejskie teatry, biblioteki, muzea i kina.

Nieruchomości niezamieszkane wyłączone z miejskiego systemu. Co powinien zrobić właściciel lub zarządca?

Właściciele lub zarządcy takich nieruchomości muszą do 1 sierpnia br. zawrzeć z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej (zwanym też operatorem) umowę na odbiór odpadów komunalnych. Ich obowiązkiem jest też wyposażenie nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania i segregacji śmieci (na frakcje: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, „bio” oraz zmieszane, a w przypadku punktów handlowych także bio–gastronomia/targowisko). Stołeczny magistrat dodaje, iż ważne jest również, aby pojemniki i miejsca gromadzenia odpadów były utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Nieruchomości niezamieszkane wyłączone z miejskiego systemu – wysokość maksymalnych stawek opłaty

Urząd miasta dodaje, że maksymalne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jakie może stosować operator na odbiór odpadów wynoszą:

  • 152,5 zł za 1 m3 odpadów komunalnych, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny (segregowane),
  • 305 zł za 1 m3 odpadów komunalnych, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (niesegregowane),
  • 60 zł za 1 m3 nieczystości ciekłych, opróżnianych ze zbiorników bezodpływowych i transportu tych nieczystości ciekłych.

Magistrat zaznacza przy tym, że w praktyce ceny dla przedsiębiorców w Warszawie mogą być niższe niż kwoty wskazane w uchwale nr XXX/911/2020. Szczegółowe informacje w tym zakresie dla właścicieli i zarządców nieruchomości dostępne na stronie czysta.um.warszawa.pl.

Zmiany w systemie opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów

Według magistratu, bezpośrednim powodem zmian przyjętych w systemie odbioru odpadów komunalnych w Warszawie jest przeprowadzona w chaotyczny sposób nowelizacja przepisów w zakresie gospodarki odpadami z lipca 2019 r.

Miejscy urzędnicy wskazują, że odbiór i zagospodarowanie odpadów bardzo podrożało, a właściciele nieruchomości niezamieszkanych płacą dotychczas rażąco niskie stawki, ponieważ ich podwyżkę blokują przepisy ustawowe. Odgórnie narzucona stawka maksymalna dla nieruchomości niezamieszkanych nie pokrywa faktycznych kosztów obsługi, przez co resztę kosztów za gospodarkę odpadami ponoszą mieszkańcy Warszawy – podkreśla UM.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Warszawy

fot. UM Warszawy

reklama

reklama

reklama

reklama