zbierania odpadów

Nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów

Działalność polegająca na zbieraniu odpadów wymaga uzyskania zezwolenia na jej prowadzenie, choć przepisy odpadowe przewidują w tym zakresie kilka wyjątków. Jednym z nich jest tzw. nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów. Niestety brak jednoznacznego zdefiniowania, czym owa działalność jest, może rodzić sporo wątpliwości, co do zakresu tak ustanowionego wyłączenia.

Działalność inna niż gospodarowanie odpadami

Przepisy odpadowe zwalniają z obowiązku posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, określając tę działalność jako nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów. Jednocześnie poprzez przykładowe wyliczenie wskazano, że w zakresie tak prowadzonej działalności mieści się zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach.

ochrona środowiska

Bez wątpienia z wyłączenia tego mogą skorzystać podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie zbierania czy przetwarzania odpadów, dla których ich czasowe gromadzenie stanowi wyłącznie działalność poboczną, towarzyszącą głównemu profilowi prowadzonej aktywności. Wyłączenie to odnosi się więc do działalność, która nie jest prowadzona jako zorganizowana działalność zarobkowa i stanowi aktywność marginalną w porównaniu do głównego przedmiotu działalności.

Przykładem działalności mieszczących się w tak określonym wyłączeniu, jest chociażby okazjonalne umożliwienie pracownikom przekazania wytworzonych przez nich odpadów, w ramach różnego rodzaju akcji prośrodowiskowych organizowanych w firmie. Mieściły się w tym pojęciu także, tak powszechne do niedawna, akcje charytatywne polegające na zbieraniu nakrętek po napojach.

Warto jednak podkreślić, że warunkiem prowadzenia tej działalności jest posiadanie pisemnej umowy z posiadaczem odpadów posiadającym wymagane zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie tego typu odpadów.

Miejsce zbierania odpadów

Wskazane w wyłączeniu przykładowe wyliczenie miejsc zbierania odpadów, zdaje się wskazywać kryterium, którym należy się kierować ustalając jego zakres. W doktrynie wskazuje się, że dotyczy to sytuacji zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych od konsumentów, użytkowników końcowych w sytuacji, gdy tacy posiadacze tych rzeczy pozbywają się ich nie w gospodarstwie domowym, lecz w trakcie przebywania w takich miejscach, jak szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, urzędy i inne instytucje publiczne oraz ich zbierania w placówkach handlowych i aptekach celem wydzielenia ich z ogólnego strumienia odpadów (tak: K. Karpus [w:] Ustawa o odpadach. Komentarz, red. B. Rakoczy, Warszawa 2013, art. 45).

Z tak określonego zwolnienia będzie mógł korzystać przedsiębiorca, który przy sprzedaży sprzętu elektronicznego, zobowiązany jest do odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży. W tym kontekście warto również wskazać, że przepisy ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zobowiązują także przedsiębiorcę, aby dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, odebrał od niego w miejscu dostawy nieodpłatnie zużyty sprzęt. Istotny z punktu widzenia możliwości zastosowania wyłączenia, będzie dalszy sposób postępowania z tak odebranym odpadem. Dokładniej rzecz ujmując istotne będzie miejsce magazynowania tak odebranego odpadu. Zbieraniem odpadów jest bowiem ich gromadzenie przed transportem do miejsc przetwarzania. Jeśli więc odpady będą magazynowane w miejscach takich, jak wskazane powyżej, a podmiot za nie odpowiedzialny nie trudni się zawodowo gospodarowaniem odpadami, uznać należy że działalność ta powinna korzystać z tak określonego wyłączenia. Jeśli zaś odpady gromadzone będą w innym, niejako dedykowanym temu celowi miejscu, zwolnienie to nie będzie miało zastosowania.

Wyłączenie w zakresie nieprofesjonalnego zbierania odpadów – wymagana ostrożna interpretacja

Jednak redakcja treści tak określonego wyłączenia spod obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, budzi w praktyce uzasadnione wątpliwości. Obok wątpliwości co do statusu danej działalności jako nieprofesjonalnej, problematyczne może być również ustalenie zakresu użytego w nim pojęcia „zużyte artykuły konsumpcyjne”. Wyrażenie to także nie zostało bowiem zdefiniowane przez ustawodawcę. Należy jednak pamiętać, że powyższe wyłączenie stanowi wyjątek od ogólnie ustanowionej zasady prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów w oparciu o obowiązujące zezwolenia. Dlatego też powinno być ono interpretowane wyjątkowo ostrożnie, a zakres stosowania wyłączenia nie powinien być rozszerzany.

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Artykuł został opublikowany w ramach współpracy z Kancelarią Ochrony Środowiska

Kancelaria Ochrony Środowiska

Marta Banasiak

prawnik specjalizujący się w zagadnieniach prawa ochrony środowiska, w tym odnoszących się do kontroli WIOŚ w przedsiębiorstwie oraz postępowań administracyjnych dotyczących kwestii środowiskowych.
Wieloletnia praktyka zawodowa związana z zagadnieniami prawa ochrony środowiska, w tym niemal dwuletnie doświadczenie w organie administracji rządowej, pozwalają jej spojrzeć na zagadnienia kontroli oraz postępowań administracyjnych z szerokiej perspektywy.
W 2018 r. ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Aktualnie związana z Kancelarią Ochrony Środowiska.
e-mail: kancelariabanasiak@gmail.com

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu