Nieosiągnięte poziomy odzysku

Administracyjna kara pieniężna za nieosiągnięte poziomy odzysku i recyklingu

Na podstawie Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2022 r. poz. 1297, ze zm.), gminy są zobowiązane do osiągnięcia wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów. Tym samym wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami. Jest ono składane za pośrednictwem Bazy Danych Odpadowych (BDO) do właściwego marszałka województwa w terminie do 31 marca za rok poprzedni. Ten następnie weryfikuje poprawność złożonego sprawozdania oraz ustala, jakie gminy nie osiągnęły wymaganych poziomów odzysku i recyklingu. Po tej weryfikacji marszałek przekazuje listę gmin, które nie osiągnęły wymaganych poziomów, do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, który następnie – w drodze decyzji administracyjnej – wymierza gminom administracyjne kary pieniężne.

Nieosiągnięte poziomy odzysku i recyklingu – stan w województwie pomorskim

W województwie pomorskim są 123 gminy, na których spoczywa obowiązek osiągnięcia wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów.

W 2019 r. w województwie pomorskim wymagane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych nie zostały osiągnięte przez odpowiednio:

 • 43 gminy – w zakresie frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
 • 22 gminy – w zakresie innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne.

W 2020 r. w województwie pomorskim wymagane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych nie zostały osiągnięte przez odpowiednio:

 • 79 gmin – w zakresie frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
 • 37 gmin – w zakresie innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.

Natomiast 14 gmin w 2019 r. i 13 gmin w 2020 r. nie wypełniło obowiązku ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

W związku z powyższym nałożono kary: za 2019 r. na kwotę 742 274 zł, a za 2020 r. na kwotę 3 393 590 zł.

Po wymierzeniu kary

W wyniku nałożenia administracyjnej kary pieniężnej gminy mają następujące możliwości:

 • wniesienie należności na konto wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • złożenie odwołania od decyzji do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie,
 • złożenie do właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska wniosku o zawieszenie zapłaty na okres konieczny do podjęcia działań naprawczych – maksymalnie na 5 lat.

Nieosiągnięte poziomy odzysku i recyklingu i zawieszenie kary

Składając wniosek o zawieszenie zapłaty, należy go udokumentować w zakresie podjętych działań naprawczych zmierzających do usunięcia przyczyny nałożenia tej kary.

Składając wniosek, gminy podają szereg działań, jakie podejmują, celem usunięcia przyczyn nałożenia kary. Do przykładowych możemy zaliczyć:

 • wydrukowanie i dystrybucja ulotek informacyjnych o prawidłowej segregacji odpadów,
 • konkursy plastyczne w szkołach,
 • akcje sprzątania Ziemi,
 • wycieczki do instalacji komunalnych,
 • przyjęcie nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • zmiany w regulaminach utrzymania czystości i porządku w gminach,
 • objęcie systemem gminnym części nieruchomości niezamieszkanych,
 • zwiększenie liczby kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie zbierania odpadów komunalnych,
 • wzmożone kontrole podmiotów odbierających odpady komunalne,
 • podejmowanie uchwał kształtujących gminny systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie przez gminę konkursów, prelekcji o tematyce dotyczącej systemu gospodarki odpadami dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
 • utworzenie na stronie internetowej gminy zakładki dotyczącej gospodarki odpadami,
 • opracowanie przez gminę instrukcji kompostowania i przekazanie jej mieszkańcom.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska rozpatrzył pozytywnie 11 wniosków za 2019 r. i 25 wniosków za 2020 r. o zawieszenie administracyjnych kar pieniężnych.

Gminy zobowiązane do osiągania coraz wyższych poziomów

Należy zaznaczyć, że kary za nieosiągnięte poziomy odzysku i recyklingu są wpłacane w całości na konto wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Niektóre z gmin za lata 2019 i 2020 były karane za nieosiągnięcie poziomów różnych grup odpadów. Istotne jest także to, że z każdym rokiem, zgodnie z przepisami, gminy są zobowiązane do osiągania coraz wyższych poziomów. Stąd na gminach, a przede wszystkim na mieszkańcach spoczywa obowiązek osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu. Na gminach ciąży w tym zakresie obowiązek m.in. zapewnienia właściwego systemu zbierania odpadów i edukacji ekologicznej, a na mieszkańcach – włączenia się w segregację odpadów.

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu