Nielegalny ładunek

W drugiej połowie czerwca br. na terenie woj. pomorskiego prowadzone były akcje kontrolne w ramach projektu IMPEL TFS „Europejskie Akcje Inspekcyjne III”, dotyczącego przewozów odpadów lub towarów. Działania te były nakierowane na przeciwdziałanie nielegalnemu transgranicznemu przemieszczaniu odpadów oraz na realizację przemieszczeń odpadów zgodnie z obowiązującym prawem. W kontrolach brali udział przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku, służby Izby Celnej w Gdyni oraz funkcjonariusze Straży Granicznej w Gdańsku i Gdyni. Zostały one przeprowadzone w terminalach kontenerowych portów Gdańska i Gdyni.
 
Rewizji poddano zawartość pięciu kontenerów, z których cztery dotyczyły międzynarodowego przewozu odpadów (trzy kontenery z odpadami tworzyw sztucznych wysyłanych do Hong Kongu oraz jeden ze złomem stalowym wysyłanym do Pakistanu). Sprawdzono również pięć manifestów statkowych (wykazy przewidywanych do wywozu bądź przywozu kontenerów z podaniem ich zawartości). Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanych ładunkach i dokumentach.
 
W trakcie kontroli służba celna ujawniła, przywieziony z Wielkiej Brytanii, ładunek ok. 3050 ton odpadów, zadeklarowanych jako stłuczka szklana (odpad z tzw. listy zielonej, o kodzie B2020), kierowana do odzysku w instalacji zlokalizowanej na terenie woj. śląskiego. Tego typu przemieszczenie odpadów nie wymaga zgody właściwych organów ochrony środowiska, tylko jest wysyłane z dołączonym „Załącznikiem VII”. Jednak przeprowadzone oględziny i analiza pobranych prób odpadów wykazały, że deklarowane odpady pochodzą z segregacji odpadów komunalnych i owszem, zawierają stłuczkę szklaną, ale nie tylko. Około 25% wagowo stanowiły inne rodzaje odpadów. A taki ładunek należałoby już zakwalifikować – zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia nr 1013/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady – do odpadów spoza „zielonej listy”. Przemieszczenie takich odpadów na terenie Unii Europejskiej wymaga przeprowadzenia procedury uprzedniego zgłoszenia i zgody właściwego organu (w Polsce jest to Główny Inspektor Ochrony Środowiska). W związku z powyższym ładunek został zatrzymany jako próba nielegalnego transgranicznego przemieszczenia odpadów. Aktualnie trwa postępowanie administracyjne w tym zakresie oraz ustalanie, czy do Polski nie trafiło więcej takich odpadów.
 
Na podstawie: www.gdansk.wios.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny