Nielegalnie przemieszczany odpad

Nielegalnie przemieszczany odpad – Inspekcja Ochrony Środowiska na granicy państwa

Inspekcja Ochrony Środowiska i Krajowa Administracja Skarbowa współpracują w zakresie spraw dotyczących nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów. W związku z tym ta ostatnia kieruje do Inspekcji m.in. wnioski o wydanie opinii dotyczących możliwości zakwalifikowania przemieszczonego transgranicznie towaru do kategorii odpadu. W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 22 kwietnia 2021 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Gdańsku wydał 58 opinii w powyższym zakresie. 26 z nich uznawało transportowany towar za nielegalnie przemieszczany odpad.

Nielegalnie przemieszczany odpad o kodzie 03 01 05

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku w miarę często zajmuje się sprawami związanymi z transgranicznym przemieszczaniem odpadów. W jednej z przeprowadzonych kontroli stwierdzono dokonanie transportów odpadów o kodzie 03 01 05 (trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04) z Polski do instalacji przetwarzania odpadów w Niemczech.

Wskazane odpady są wymienione w załączniku IV do Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.7.2006), w części II tego załącznika pod kodem AC170 – Przerobiony korek i odpady drewna.

Załącznik ten stanowi wykaz odpadów podlegających procedurze uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody, o której mowa w art. 4 rozporządzenia nr 1013/2006.

Transportowane odpady zostały zagospodarowane w instalacji w Niemczech, która posiada zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Przedmiotowe odpady zostały zagospodarowane zgodnie z tym zezwoleniem, w celu odzysku energii.

Nielegalnie przemieszczany odpad – zabrakło decyzji GIOŚ-a

W tej sprawie przedsiębiorca otrzymał od niemieckiego organu ochrony środowiska zgodę na transgraniczne przemieszczenie odpadów. Transporty odpadów zostały dokonane, jednak bez decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ-a), zezwalającej na transgraniczne przemieszczenie odpadów. Przedsiębiorca bowiem błędnie uznał, że przesłanie przez GIOŚ-a do ww. organu niemieckiego dokumentów zgłoszenia wywozu przedmiotowych odpadów z Polski do Niemiec, dokonanego w sposób prawidłowy, jest – wraz ze zgodą organu niemieckiego – wystarczające do dokonania transgranicznego przemieszczenia odpadów.

Stwierdzone przedmiotowe transgraniczne przemieszczenie transportów odpadów o kodzie 03 01 05 z Polski do Niemiec bez wyrażonej na piśmie zgody GIOŚ-a wypełnia definicję nielegalnego przemieszczenia, zgodnie z art. 2 pkt. 35b) wspomnianego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady.

Należy zauważyć, że w art. 183 par. 4 kodeksu karnego określono przestępstwo polegające na przywożeniu odpadów z zagranicy lub wywożeniu odpadów za granicę wbrew przepisom. Wówczas sprawca takiego czynu podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Opis powyższego stanu faktycznego daje podstawy do stwierdzenia popełnienia przestępstwa polegającego na wywożeniu odpadów za granicę wbrew przepisom.

fot. na otwarcie sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny