Nielegalne wysypiska we Wrocławiu

Nielegalne wysypiska we Wrocławiu pod bacznym okiem

W grudniu 2018 r. spłonęło nielegalne wysypisko odpadów przy ul. Szczecińskiej – przypomina Urząd Miejski Wrocławia (UM) i dodaje, że w ciągu dwóch lat miasto podjęło 240 interwencji, których przedmiotem były nielegalne wysypiska we Wrocławiu. W ich wyniku, jak dotąd oczyszczono 65% kontrolowanych miejsc. Dodatkowo, we współpracy z policją, kontrole prowadziła również Straż Miejska – dodaje UM.

Nielegalne wysypiska we Wrocławiu – 107 interwencji w 2020 r.

Tylko w 2020 r., wobec problemu, jakim są nielegalne wysypiska we Wrocławiu, Wydział Środowiska i Rolnictwa UM przeprowadził 107 interwencji. Miasto każdorazowo ustala właściciela terenu, na którym znajduje się miejsce nielegalnego gromadzenia odpadów i wyznacza termin ich usunięcia. Jeśli nie zostaną wywiezione, wszczynane jest stosowne postępowanie.

nielegalne wysypiska we Wrocławiu

W tym roku już 72 sprawy zakończyły się usunięciem odpadów. Pozostałe postępowania są w toku. Nielegalnie gromadzono między innymi ziemię z wykopów oraz odpady komunalne, wielkogabarytowe, remontowo-budowlane czy zielone – mówi Małgorzata Demianowicz, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa UM.

Nielegalne wysypiska we Wrocławiu – wspólne kontrole municypalnych i policji

Osobne kontrole prowadził Oddział Ochrony Środowiska Straży Miejskiej Wrocławia (SM) wraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji. Od kwietnia zrealizowano 60 wspólnych służb. W ich trakcie skontrolowano 166 miejsc nielegalnego składowania – m.in. przy ul.: Strachowickiej, Szczecińskiej, Brodzkiej oraz Jerzmanowskiej. Służby skontrolowały również 120 pojazdów przewożących odpady. W 20 przypadkach kierowcy nie posiadali karty odpadu lub jej zapisy nie zgadzały się ze stanem faktycznym. Ujawniono również przestępstwo – w jednym przypadku wskazania licznika kilometrów nie zgadzały się z zapisem ze stacji kontroli pojazdu. Łącznie, kontrole poskutkowały skierowaniem trzech wniosków do sądu, nałożeniem 64 mandatów na łączną kwotę ponad 11 tys. zł oraz zatrzymaniem 24 dowodów rejestracyjnych.

problem jakim są nielegalne wysypiska we Wrocławiu

Tego typu kontrole transportu odpadów na terenie miasta są ewenementem w Polsce. Dzięki nim obecnie nie ma we Wrocławiu dużych, nielegalnych wysypisk. Poprawił się również stan techniczny pojazdów – podkreśla Waldemar Forysiak, rzecznik SM.

Nielegalne wysypiska we Wrocławiu – propozycje zmian przepisów nie uwzględnione

Miejscy urzędnicy zaznaczają też, że miasto przekazało w zeszłym roku do Ministerstwa Środowiska propozycję zmian legislacyjnych do ustaw: o odpadach, prawie przedsiębiorców i prawie o ruchu drogowym. Chodziło m.in. o zwiększenie kompetencji straży gminnych w zakresie kontroli pojazdów transportujących odpady. Jednak proponowane zapisy jak dotąd nie zostały uwzględnione. Wciąż trwają również prace nad nowelizacją ustawy o odpadach.

Nielegalne wysypiska we Wrocławiu – co po pożarze na Szczecińskiej?

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu od 2018 r. prowadzi śledztwo w sprawie spowodowania pożaru odpadów na terenie nieruchomości przy ul. Szczecińskiej 5A. Na podstawie ekspertyzy biegłego do spraw przeciwpożarnictwa ustalono, że pożar odpadów powstał w wyniku podpalenia. Z kolei ekspertyza biegłego z zakresu ochrony środowiska potwierdziła, że w momencie pożaru i w trakcie akcji gaśniczej istniało niebezpieczeństwo dla ludzi i środowiska. Jednak jak wskazuje UM, pobrane próbki gleby nie zawierały przekroczeń dopuszczalnych zawartości metali ciężkich i substancji ropopochodnych, określonych w stosownym rozporządzeniu. Jak dotąd, prokuratura nie zakończyła śledztwa i nie postawiła zarzutów.

nielegalne składowanie odpadów

Jednocześnie UM podaje, że prowadzi postępowanie egzekucyjne w stosunku do posiadacza odpadów, który nielegalnie zgromadził je przy ul. Szczecińskiej 5A. W tym przypadku możliwe jest wielokrotne nakładanie grzywny, jednak grzywny nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50 tys. zł, przy czym jedna grzywna nie może przekroczyć 10 tys. zł. Do tej pory zostały nałożone i ściągnięte dwie grzywny o łącznej wysokości 20 tys. zł. Trzecia nałożona grzywna jest obecnie egzekwowana. Została również nałożona czwarta grzywna w wysokości 10 tys. zł.

nielegalne składowanie odpadów we Wrocławiu

W ostatnim czasie nowy właściciel terenu przy ul. Szczecińskiej rozpoczął usuwanie znajdujących się tam odpadów – dodaje UM.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. x 5 UM Wrocławia

reklama

reklama

reklama

reklama