Nielegalne składowisko odpadów

Nielegalne składowisko odpadów niebezpiecznych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie (WIOŚ) poinformował, że w miejscowości Borkowice (powiat przysuski) przeprowadzona została wspólna akcja inspektorów radomskiej delegatury WIOŚ-u z funkcjonariuszami Wydziału ds. Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Celem akcji było sprawdzenie nieruchomości, na której zlokalizowane są cztery budynki magazynowe, pod kątem nielegalnego składowania odpadów.

Nielegalne składowisko odpadów niebezpiecznych pod lupą mazowieckiego WIOŚ-u

Jak podaje WIOŚ, w wyniku oględzin stwierdzono, że w dwóch budynkach o łącznej powierzchni o ok. 1300 m2 znajduje się znaczna ilość odpadów. Odpady zgromadzone były w pojemnikach o poj. 1 m3 tzw. „mauzerach”, w beczkach metalowych o poj. 200 l oraz na paletach w ofoliowanych pojemnikach. Pojemniki, w których zebrane były odpadami nie posiadały oznaczeń, które pozwalałyby na ich identyfikację. Nie znane były zatem zarówno ich pochodzenie, jak i rodzaj zgromadzonych substancji. Dlatego też odpady poddano badaniom laboratoryjnym, a ich wyniki wskazują, że w pojemnikach magazynowane są substancje zawierające m.in. 1,1,2-trichloroetan (określany jako substancja silnie toksyczna), jak również aceton, eter dietylowy, czy octan etylu. Uzyskane wyniki pozwalają domniemywać, że ujawnione odpady stanowią pozostałości z produkcji farb i lakierów – podkreśla WIOŚ.

Nielegalne składowisko odpadów

W obliczu poczynionych ustaleń WIOŚ złożył do Prokuratury Rejonowej w Przysusze wniosek o podjęcie czynności wyjaśniających i postępowania przygotowawczego w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 183 § 1 Kodeksu karnego. W wyniku działań organów ścigania wspieranych przez WIOŚ zatrzymano cztery osoby podejrzane o udział w nielegalnym procederze.

Artykuł 183. § 1.Kodeksu karnego. „Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Większość nielegalnie magazynowanych odpadów została zaklasyfikowana jako odpady niebezpieczne będące materiałami łatwopalnymi. Stąd też o ustaleniach kontroli poinformowana została Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze oraz Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Radomiu. W następstwie strażacy sprawdzili miejsce magazynowania odpadów pod kątem zagrożenia wybuchowego, jak również zawartości substancji chemicznych w powietrzu i w kanalizacji sanitarnej. Przeprowadzone przez nich badania nie wykazały zagrożeń.

Nielegalne składowisko odpadów tematem posiedzenia

Z inicjatywy radomskiej delegatury WIOŚ, starosta przysuski zwołał posiedzenie powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji, wójt gminy Borkowice i inspektorzy WIOŚ Delegatura w Radomiu. Ponadto w posiedzeniu brali udział przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Przysusze, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu oraz Wydziałów Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich oraz Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Przysusze.

Głównym tematem spotkania było ustalenie sposobu zabezpieczenia odpadów, ich oddziaływanie na sąsiadujące nieruchomości (w tym na bezpośrednio sąsiadującą z miejscem nielegalnego magazynowania odpadów szkołę) oraz omówienie procedury nakazania ich usunięcia przez organy samorządowe.

W trakcie spotkania przedstawiciele WIOŚ-u wskazali, że wyłączne kompetencje do wydania decyzji nakazującej usunięcie odpadów posiada wójt gminy Borkowice.

Na podstawie www.wios.warszawa.pl

fot. WIOŚ w Warszawie

reklama

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny