Niebawem otwarcie

Jeszcze tylko kilka dni, a Zakład Zagospodarowania Odpadów w Olszowej (woj. wielkopolskie) zostanie oficjalnie przekazany do eksploatacji. Nowo powstały obiekt zajmuje ponad siedmiohektarową działkę. Udało się go wybudować w ok. 9 miesięcy (uwzględniając uzyskanie wszystkich wymaganych pozwoleń).
 
ZZO już w maju br. uzyskał zgodę na użytkowanie, a od czerwca trwają tam próby techniczne maszyn, urządzeń i instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. W lipcu natomiast rozpoczęły się rozruchy linii technologicznych w hali sortowni odpadów.
 
zaklad
 
Projekt linii technologicznej został tak skonstruowany i zaadaptowany, aby można było zastosować najlepsze dostępne na rynku rozwiązania techniczne. Do Zakładu będą trafiały zmieszane odpady komunalne, odpady pochodzące z selektywnej zbiórki, wielkogabarytowe, budowlane, zielone oraz niebezpieczne. ZZO jest w stanie zagospodarować odpady od ponad 136 tys. mieszkańców z terenu 12 gmin (Baranowa, Bralina, Doruchowa, Dziadowej Kłody, Kępna, Łęki Opatowskiej, Międzyborza, Oleśnicy, Perzowa, Rychtala, Sycowa i Trzcinicy) oraz miasta Oleśnica.
 
Ponadto przy obiekcie zlokalizowano Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Znajduje się tam sześć kontenerów wraz z pomostami na odpady selektywnie zebrane oraz trzy zadaszone boksy na odpady wielkogabarytowe. Obok nich umiejscowiono pojemnik na odpady niebezpieczne.
 

Przy okazji budowy Zakładu stworzono też ścieżkę edukacyjną, która ma służyć prowadzeniu zajęć w dziedzinie ekologii i racjonalnego gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przybliżać zasady funkcjonowania instalacji i urządzeń ZZO Olszowa. Ścieżkę wyposażono w makietę, tematyczne tablice informacyjno-edukacyjnych, gabloty, przestrzenną minikwaterę składowania odpadów z przekrojem przez poszczególne warstwy konstrukcyjne, stanowisko do praktycznej nauki segregacji odpadów, pojemnik na odpady obrazujący ich morfologię (skład), wolno stojące wiaty ze stołami i ławkami oraz część rekreacyjną dla najmłodszych.

 

Warto też dodać, że w ramach projektu spółka INWESTOR-KĘPNO zakupiła ponad 500 pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 13 kontenerów do zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz 450 małych, wewnątrzobiektowych pojemników na przeterminowane lekarstwa oraz zużyte baterie.

 

Inwestycję zrealizowano w ramach projektu pn. „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego”, współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Całkowita wartość przedsięwzięcia opiewa na 83,9 mln zł, jednak 73,1% tych kosztów stanowi dofinansowanie unijne.

 
Na podstawie: www.zzo-olszowa.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu