Nie było zmowy

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie umorzyła śledztwo w sprawie wejścia w porozumienie oferentów przy organizowaniu przetargu na odbiór i transport odpadów i wyrządzenia w ten sposób szkody w mieniu tej gminy. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w tej sprawie złożył Prezydent Miasta Częstochowy.

 

W toku postępowania ustalono, że 25 marca 2013 r. Prezydent Miasta Częstochowy udzielił pełnomocnictwa Częstochowskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu z siedzibą w Sobuczynie w sprawach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi odbioru, zbierania i transportu odpadów powstających na nieruchomościach zamieszkanych i niezamieszkanych. Oferty złożyły cztery firmy, z których jedna została wykluczona przez komisję przetargową po otwarciu ofert, z powodu braku wpłacenia wadium przez przedsiębiorcę.

 

Pozostałe oferty opiewały na kwoty 16,2 mln zł, 18,5 mln zł i 26 mln zł. 28 czerwca 2013 r. firma, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, odmówiła podpisania umowy, uzasadniając to faktem nieotrzymania wykazu nieruchomości oraz danych mieszkańców. W związku z powyższym przystąpiono do procedury zawarcia umowy z drugim w kolejności oferentem, który… także odmówił podpisania umowy, tłumacząc to brakiem sił i środków niezbędnych do wykonania zadania. W efekcie 1 lipca 2013 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Częstochowa a firmą, która przedstawiła najdroższą ofertę, opiewającą na kwotę o 10 mln wyższą od oferty najkorzystniejszej. Po wejściu w życie umowy na odbiór i transport odpadów, przedsiębiorstwo to podpisało umowę z podwykonawcą – firmą, której oferta opiewała na kwotę 18,5 mln zł, realizując zadania po 50% zamówienia.

 

Po przeanalizowaniu całości zebranego materiału dowodowego i przesłuchaniu świadków uznano jednak, że nie ma dostatecznych podstaw do jednoznacznego stwierdzenia, iż doszło do zawarcia porozumienia pomiędzy uczestniczącymi w przetargu oferentami. Wobec powyższego wydano postanowienie o umorzeniu śledztwa w przedmiotowej sprawie.

 

Prokuratura podkreślenia jednak, iż w przypadku uzyskania kolejnych dowodów śledztwo może być podjęte na nowo. Prawo złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa przysługuje Prezydentowi Miasta Częstochowy.

 

Na podstawie: www.czestochowa.po.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu