Morfologia odpadów komunalnych

Morfologia odpadów komunalnych zbadana – raport IOŚ

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ) opublikował raport pt. „Morfologia odpadów komunalnych wytwarzanych w Polsce”. Jak podał IOŚ w streszczeniu tego materiału, wspomniany raport jest opracowaniem, zawierającym wyniki badań morfologii odpadów komunalnych przyjętych do przetwarzania w ośmiu instalacjach komunalnych do mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP). W dokumencie zawarto również wyniki analizy morfologicznej odpadów komunalnych wytwarzanych w Polsce w systemie gminnym.

Morfologia odpadów komunalnych – średni skład odpadów niesegregowanych

W raporcie przedstawiono m.in. średni skład morfologiczny niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z dużych i małych miast oraz z gmin wiejskich, przyjmowanych do instalacji MBP. Dla miast dużych i terenów wiejskich największy udział w składzie morfologicznym odnotowano dla odpadów kuchennych. Stanowiły one odpowiednio 19,1% i 18,2%. Dla miast dużych zidentyfikowano udział frakcji papieru na poziomie 15,3%. Strumień odpadów z dużych miast charakteryzował również wysoki udział tworzyw sztucznych (ok. 15%) i odpadów ogrodowych (11,6%). Jak podał IOŚ, dla małych miast największe udziały, spośród badanych kategorii odpadów, stwierdzono dla frakcji tworzyw sztucznych (17,6%) i odpadów kuchennych (17,1%) oraz papieru (średnio 12,7%). Z kolei w badaniach odpadów zbieranych z terenów wiejskich przyjmowanych do MBP największe udziały stwierdzono dla: odpadów kuchennych, tworzyw sztucznych (16,4%), odpadów zielonych (12,4%), i szkła (10,2%).

Średni skład morfologiczny odpadów zbieranych selektywnie

W raporcie przedstawiono także wyniki badań średniego składu morfologicznego odpadów zbieranych selektywnie i przyjmowanych przez osiem instalacji MBP. Ustalono, że w niebieskim worku frakcje papieru stanowią średnio 94,7%, pozostałe składniki stanowią zanieczyszczenia. Udział „tektury” kształtował się na poziomie 52,8%. Natomiast udział średni frakcji „gazety, czasopisma i papier biurowy” wynosił 25,5%. Papier opakowaniowy wynosił 10,3%, a pozostały papier nie opakowaniowy – 5,1%.

Zbadano także średni skład morfologiczny tworzyw sztucznych zbieranych selektywnie w żółtym worku i przyjmowanych do instalacji MBP. Jak podaje IOŚ, stwierdzono, że udział łączny frakcji tworzyw sztucznych kształtował się na poziomie 71,5%. Metale stanowiły 7,8% masy odpadów zbieranych w żółtym worku, a odpady wielomateriałowe – 5,2%. Najwyższy udział odnotowano dla folii PE-HD i PE-LD (25,2%).

Badania dotyczyły również składu morfologicznego szkła zbieranego selektywnie i przyjmowanego w ośmiu instalacjach MBP. Wykazały one, że udział opakowań ze szkła bezbarwnego wyniósł niemal 60%. Z kolei udział szklanych opakowań brązowych wykazano na poziomie 22,7%, a innych opakowań w ilości stanowiącej 18,6%. Jednocześnie stwierdzono, że była to frakcja zbierana selektywnie, która zwierała najmniej zanieczyszczeń.

Morfologia odpadów komunalnych – raport dostępny na stronie internetowej

Opracowano na podstawie streszczenia omawianego raportu. Więcej informacji znaleźć można w opracowaniu pt. „Morfologia odpadów komunalnych wytwarzanych w Polsce”. Jest on dostępny na stronie ios.edu.pl.

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu