Monitoring wizyjny składowisk i magazynów odpadów

Monitoring wizyjny składowisk i magazynów odpadów – projekt nowego rozporządzenia

Nowelizacja Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw stała się faktem, niemniej jest to temat, który wciąż wzbudza duże zainteresowanie. I to nie tylko ze względu na kontrowersje wokół samych przepisów ustawy. W ostatnich dniach pojawiły się bowiem również projekty aktów wykonawczych do ustawy o odpadach, w tym m. in. projekt rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

Nowe rozporządzenie ma stanowić wypełnienie delegacji ustawowej z art. 25 ust. 8a znowelizowanej ustawy o odpadach. Ma ono określić wytyczne dla prowadzenia wizyjnego sytemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, minimalne wymagania dla urządzeń technicznych systemu kontroli oraz wymogi przechowywania i udostępniania zapisanego obrazu.

Sposób instalacji monitoringu

Według projektu rozporządzenia, system kontroli instaluje się w taki sposób, aby umożliwiał rejestrowanie obrazu obejmującego całą powierzchnię magazynowanych lub składowanych odpadów z drogami dojazdowymi oraz pasem otaczającym miejsce magazynowania lub składowania odpadów o minimalnej szerokości 15 m. Warto zwrócić tu również uwagę na przepisy Kodeksu pracy, w których także uregulowano kwestie monitoringu w zakładzie pracy (art. 222 KP). Jako że przepisy znowelizowanej ustawy o odpadach nie wyłączają regulacji kodeksowych, to prowadzący składowiska będą musieli pamiętać o zachowaniu wymogów tam określonych. Chodzi tu w szczególności o art. 222 §§ 6-9 KP, wedle których:

  • cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy (pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy przekazuje mu na piśmie te informacje),
  • pracodawca informuje pracowników o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, nie później niż dwa tygodnie przed jego uruchomieniem,
  • w przypadku wprowadzenia monitoringu pracodawca oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż jeden dzień przed jego uruchomieniem.

Poza tym, o czym projekt rozporządzenia stanowi wprost, co jest również oczywiste ze względu na powszechne obowiązywanie tych przepisów, rejestrowanie obrazu powinno odbywać się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a więc przede wszystkim RODO i ustawy o ochronie danych osobowych.

Obraz dostępny w czasie rzeczywistym

Projektowane przepisy określają, że system kontroli prowadzi się w taki sposób, aby obraz z kamery rejestrującej był dostępny w czasie rzeczywistym przez system teleinformatyczny dla pracownika wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska (WIOŚ) właściwego dla lokalizacji miejsca magazynowania lub składowania odpadów. Obowiązek zachowania dostępności zapewnia się w przypadkach magazynowania lub składowania odpadów posiadających właściwości palne, stanowiące:

  1. paliwo alternatywne (w tym RDF i SRF) oraz odpady przygotowane bezpośrednio do produkcji takiego paliwa;
  2. papier (w tym tekturę);
  3. tekstylia;
  4. odpady wielkogabarytowe (z wyłączeniem złomu);
  5. tworzywa sztuczne (w tym folię, opony i inne odpady z gumy);
  6. odpady wielomateriałowe złożone z papieru, tekstyliów i tworzyw sztucznych.

Monitoring wizyjny składowisk i magazynów odpadów – wymagania techniczne urządzeń systemu kontroli

Zapewnienie dostępności obrazu w czasie rzeczywistym ma być realizowane przez udostępnienie właściwemu WIOŚ-owi loginu i hasła dostępu do wizyjnego systemu kontroli, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w szczególności poprzez sieć komórkową GSM oraz sieć bezprzewodową WiFi za pomocą komputera, tabletu lub telefonu komórkowego.

Parametry techniczne urządzeń sytemu kontroli mają być zgodne z normą PN-EN 62676-4:2015-06 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach – Część 4: Wytyczne stosowania lub zgodnie z normą, którą przedmiotowa norma zostanie zastąpiona bądź zgodnie z jej nowym wydaniem oraz w myśl przepisów projektowanego rozporządzenia. Do rejestracji obrazu mają być stosowane kamery stacjonarne typu dzień-noc, dostrajające się automatycznie do panującego oświetlenia. Obraz wysyłany z kamer utrwalany ma być w urządzeniu rejestrującym w niezmienionej postaci.

Co istotne, urządzenia techniczne systemu kontroli mają umożliwiać wykorzystanie zarejestrowanego obrazu do jego odtworzenia z zastosowaniem tzw. stop-klatki, a także wykonanie kopii zapasowej i pobieranie zapisu w formie elektronicznej oraz określenia miejsca, daty, czasu zarejestrowanych zdarzeń i czynności. System rejestracji obrazu ma być zabezpieczone przed nieoczekiwanym zanikiem napięcia zasilającego.

Warunki przechowywania zarejestrowanego obrazu

Zarejestrowany obraz – wg projektu rozporządzenia – ma być przechowywany na elektronicznym nośniku informacji, który zapewnia możliwość odczytywania zarejestrowanego obrazu w niezmienionej postaci w urządzeniach produkowanych przez różnych producentów, przeznaczonych do tego rodzaju nośników.
Nośnik z zarejestrowanym obrazem ma być przechowywany w pomieszczeniu zapewniającym utrzymanie temperatury od 18°C do 22°C oraz wilgotności względnej od 40% do 50%. Jego pojemność umożliwiać ma przechowywanie i odtwarzanie zarejestrowanego obrazu przez co najmniej miesiąc od daty dokonania zapisu, po upływie którego zarejestrowany obraz może ulec automatycznemu zniszczeniu.

Nośnik powinien być należycie przechowywany i zabezpieczony, w szczególności przed utratą danych, szkodliwym działaniem środków chemicznych, temperatury, światła, promieniowania, pola magnetycznego lub elektrycznego, pożaru oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także dostępem osób nieuprawnionych. Te warunki są dodatkowo zaostrzone, jeżeli nośnik umiejscowiony jest w odległości mniejszej niż 15 m od miejsca magazynowania lub składowania odpadów – wtedy przechowuje się go w taki sposób, aby zabezpieczyć go przed zniszczeniem na skutek działania wysokiej temperatury, w szczególności pożaru.

W przypadku wystąpienia zdarzenia w miejscu magazynowania lub składowania odpadów negatywnie oddziałującego na życie lub zdrowie człowieka oraz środowisko, w szczególności pożaru, ma być sporządzana kopia zapasowa nośnika. Ma być ona przechowywana do czasu, gdy zostanie zabezpieczona jako dowód w sprawie w ramach toczącego się postępowania, nie krócej niż 90 dni od daty rejestracji obrazu.

Etap legislacyjny

Obecnie projekt rozporządzenia poddany jest uzgodnieniom międzyresortowym oraz konsultacjom społecznym (które dobiegają już końca) oraz opiniowaniu przez związki przedsiębiorców i pracodawców, izby przemysłowo-handlowe i gospodarcze, związki i stowarzyszenia samorządowe i ekologiczne oraz Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Planowane wejście życie przepisów projektu rozporządzenia stanowi odzwierciedlenie daty, od której wchodzą w życie znowelizowane przepisy ustawy o odpadach, tj. z dniem 22 lutego 2019 r.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama