Modernizacja ZUOK Orli Staw

Modernizacja ZUOK Orli Staw z aneksem

Pod koniec września br. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (ZKG) poinformował, że 22 września podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie realizowanego aktualnie przez Związek projektu pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”. Przy okazji ZKG przypomina, że umowa o dofinansowanie projektu (nr POIŚ.02.02.00-00-0017/17-00) została podpisana 23 października 2018 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jako instytucją wdrażającą, a ZKG – beneficjentem.

Modernizacja ZUOK Orli Staw ze zwiększonym dofinansowaniem

Aneks do umowy w imieniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” podpisali: Jan Adam Kłysz, przewodniczący Zarządu ZKG oraz Justyna Grzelak, pełnomocnik Zarządu ZKG. Aneks zwiększa całkowity planowany koszt projektu netto z niemal 96,3 mln zł do kwoty niemal 117,2 mln zł i wydłuża o jeden rok (do 2023 r.) okres realizacji przedsięwzięcia.

Jak tłumaczy ZKG, zwiększenie kosztów realizacji projektu, którego przedmiotem jest modernizacja ZUOK Orli Staw, spowodowane jest przede wszystkim zwiększeniem kosztów budowy instalacji do biologicznego przetwarzania (fermentacji) zbieranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów żywnościowych. Podpisany aneks zmienia również wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ) z kwoty ponad 53,2 mln zł do niemal 79,7 mln, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych.

Modernizacja ZUOK Orli Staw dla większej efektywności

Według ZKG, celem projektu jest stworzenie w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” (ZUOK) infrastruktury technicznej, pozwalającej na zdecydowaną poprawę efektywności gospodarowania odpadami komunalnymi w sposób zgodny z hierarchią postępowania z odpadami oraz wypełnienie krajowych i unijnych wymagań w zakresie gospodarki odpadami.

Zmodernizowana i rozbudowana infrastruktura ZUOK ma pozwolić na zagospodarowanie pełnego strumienia odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gmin należących do ZKG.

Wskutek realizacji projektu ZUOK ma się stać nowoczesnym centrum recyklingu o wysokim poziomie automatyzacji oraz wysokiej efektywności energetycznej. Zakład, zasilany będzie energią elektryczną wyprodukowaną z biogazu wytwarzanego w instalacji fermentacji metanowej. Wpisuje się to w światowe trendy postępowania z odpadami komunalnymi, wytyczając nowe kierunki w tym zakresie – przekonuje ZKG.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

reklama

reklama

reklama

reklama