Mało imponujące tempo

Raport z realizacji Polityki ekologicznej państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do 2016 r. odnosi się do różnych obszarów związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska. W opracowaniu wskazano zatem także efekty realizacji przez Polskę „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, przyjętego przez Radę Ministrów 14 lipca 2009 r.
 
W 2002 r. oszacowano, że na terenie Polski znajduje się 15,5 mln Mg wyrobów azbestowych. Przez osiem lat realizacji różnych gminnych i powiatowych programów mających na celu likwidację azbestu udało się unieszkodliwić (i udokumentować) 1,25 mln Mg odpadów azbestowych, a więc średniorocznie 156 tys. Mg.
 
Jak widać, dynamika ta nie była imponująca. Wpływ na taki stan rzeczy miały zapewne – wprowadzone w 2009 r. i obowiązujące przez cały 2010 r. – regulacje uniemożliwiające jednostkom samorządu terytorialnego dofinansowywanie mieszkańcom prac związanych z wycofywaniem z użytkowania wyrobów azbestowych. Dopiero na początku 2011 r. weszła w życie zmiana ustawy – Prawo ochrony środowiska, która przywróciła samorządom możliwość udzielania dotacji z budżetów gmin i powiatów na likwidację azbestu, co powinno przyczynić się do wzrostu tempa jego usuwania na terenie kraju.
 
W raporcie podkreśla się, że aby osiągnąć założony cel, tj. usunąć do końca 2032 r. 14,25 mln Mg wyrobów zawierających azbest, należy czterokrotnie zwiększyć tempo ich unieszkodliwiania. Dlatego też Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program priorytetowy pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na lata 2010-2013”. Środki finansowe z tego programu trafiają do poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Łącznie przekazano do WFOŚiGW 38 mln zł.
 
Jak zadeklarowały gminy w przeprowadzonej ankiecie, 74% z nich na swoim terenie realizowało w latach 2009-2012 działania dotyczące usuwania azbestu.
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu