Lubelszczyzna odpadowo

Urząd Statystyczny w Lublinie przygotował opracowanie pt. „Gospodarka odpadami w województwie lubelskim w 2013 r.”. Wynika z niego, że w ubiegłym roku w woj. lubelskim zebrano 348,4 tys. ton odpadów komunalnych, czyli o 0,5% więcej niż w 2012 r. Ponad połowę odpadów (58,4%) odebrały firmy oczyszczania z sektora prywatnego, zaś przedsiębiorstwa z sektora publicznego zebrały 41,6% śmieci.
 
Raport wskazuje, że na jednego mieszkańca przypadało 235 kg wytworzonych odpadów komunalnych, przy 161 kg zebranych odpadów. Niższa o ponad 30% ilość zebranych odpadów w stosunku do wytworzonych wynika z faktu, że do lipca 2013 r. tylko 64,3% mieszkańców Lubelszczyzny było objętych zorganizowaną zbiórką odpadów.
 
Udział odpadów zmieszanych w ogólnej liczbie zebranych odpadów komunalnych był nadal wysoki. Jednak powstawanie nowych sortowni i sukcesywne wprowadzanie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Lubelskiem spowodowało, że utrzymuje się stała tendencja spadku ilości odpadów zebranych jako zmieszane z 95,1% w 2008 r. do 87% w 2013 roku. Zebrano 303,1 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych, tj. o 2,4% mniej niż w 2012 r.
 
Natomiast wciąż niski udział odpadów zebranych selektywnie i wysegregowanych z frakcji suchej znajduje swoje uzasadnienie w ograniczonej dostępności do tej formy zbierania odpadów, niewystarczającej liczbie zakładów zajmujących się ich przetwarzaniem oraz niskiej świadomości ekologicznej. W ubiegłym roku w Lubelskiem zebrano selektywnie 45 tys. ton odpadów komunalnych (13% wszystkich odpadów w województwie). W porównaniu do 2012 r. nastąpił wzrost o 3% selektywnej zbiórki odpadów. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać we wprowadzeniu nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
zbiorka odpadow
 
Spośród wyselekcjonowanych odpadów największą grupę (z tendencją wzrostową) stanowiło szkło i odpady biodegradowalne, natomiast na podobnym poziomie od lat utrzymuje się zbiórka metali oraz odpadów niebezpiecznych. Na dynamikę wzrostu wysegregowanych odpadów ma wpływ szereg czynników, m.in. koniunktura na rynku surowców wtórnych, zasięg selektywnej zbiórki i segregacji oraz społeczne akcje i zbiórki.
 

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu