Lista rankingowa po akceptacji

Lista rankingowa projektów złożonych do dofinansowania w ramach naboru numer 10/POIiŚ/2.1/06/2014 dodziałania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych zatwierdzona. Stało się to 22 sierpnia br.
pieniądze
W naborze złożono dziewięć wniosków o dotację, z czego osiem pozytywnie przeszło ocenę formalną i merytoryczną I stopnia.
 
I tak Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Drozdowski otrzymał blisko 5,8 mln zł dofinansowania na rozbudowę Zakładu Gospodarki Odpadami – Ekologicznego Centrum Odzysku w Bielawie. Całkowity koszt tej inwestycji wynosi niemal 8,4 mln zł. Kolejnym beneficjentem unijnej dotacji jest Miejski Zakład Oczyszczania w Lesznie. Ponad 8,8-milionowe wsparcie pozwoli na rozbudowę systemu gospodarki odpadami dla Leszna i subregionu leszczyńskiego. Projekt jest wart ok. 12,7 mln zł. Dzięki środkom z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko będzie możliwa realizacja przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ZUOK w Toruniu wraz z rozbudową systemu gospodarki odpadami w Toruniu”. Zadanie prowadzi Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Toruniu, któremu udało się pozyskać na ten cel blisko 9,3 mln zł (całość opiewa na ponad 15,3 mln zł). Pozytywną ocenę uzyskał również drugi etap wdrażania kompleksowego systemu gospodarki odpadami, realizowany przez Zakład Gospodarki Odpadami w Ostrowi Mazowieckiej, warty ponad 16,6 mln zł. Beneficjentowi przyznano niemal 8 mln zł dofinansowania. Natomiast 5,3 mln zł otrzymało Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach. Dzięki tym środkom możliwe stanie się dostosowanie tamtejszego zakładu do wymagań stawianych regionalnym instalacjom przetwarzania odpadów komunalnych. Cała inwestycja pochłonie niemal 7,9 mln zł. „Rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Końskie” – to ponad 35-milionowy projekt, realizowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich. Beneficjentowi udało się pozyskać na ten cel powyżej 11,7 mln zł dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu to kolejny inwestor, któremu przyznano wsparcie unijne. 3,3 mln zł zostanie skierowane na zakup urządzeń specjalistycznych do segregacji odpadów w ZUO. Koszt przedsięwzięcia wynosi blisko 4,9 mln zł. Ostatnim beneficjentem jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Sierpcu. Zadanie pn. „Rozbudowa RZGO w Rachocinie o instalację do stabilizacji tlenowej odpadów” kosztuje blisko 10,6 mln zł, zaś środki unijne pokryją 70% tej sumy (7,3 mln zł).
 
Wartość wszystkich umieszczonych na liście inwestycji to ponad 111,5 mln zł, zaś łączna wnioskowana kwota wsparcia przekracza 59,5 mln zł, co stanowi 286,9% alokacji przewidzianej na konkurs. W związku z powyższym Urzędnik Zatwierdzający Instytucji Pośredniczącej (Janusz Ostapiuk) wyraził zgodę na zwiększenie wysokości alokacji w przedmiotowym konkursie do poziomu blisko 59,6 mln zł, co pozwoli zaspokoić potrzeby wszystkich wnioskodawców, których projekty znalazły się na liście rankingowej.
 
Umieszczone na liście przedsięwzięcia czeka teraz weryfikacja merytoryczna II stopnia.
 
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu