Liderzy w województwie

Ponad rok temu weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dla władz Włocławka rocznica ta stała się doskonałą okazją do podsumowania tego okresu przez pryzmat uzyskanych wyników w zakresie odzysku i recyklingu odpadów.
 
Jak podano na stronie internetowej Miasta, wskaźniki w tym obszarze są najlepszymi w województwie kujawsko-pomorskim. Na uwagę zasługują głównie poziomy odzysku i recyklingu odpadów papierowych, metalowych, szklanych i z tworzyw sztucznych. Wynik procentowy Włocławka za 2013 r. to 19,5%.
 
Ponadto miastu udało się również znaleźć wśród liderów (obok Bydgoszczy), jeśli chodzi o osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Procentowy wynik Włocławka w tej kategorii to 94% (dla porównania, Toruń ma 77,3%, a Grudziądz 48%).
 
Powodem do dumy jest również wskaźnik odpadów biodegradowalnych trafiających na składowiska. Wskaźnik 33,9% także plasuje miasto w czołówce województwa.
 
Zaproponowany system podziału na odpady „suche” i „mokre” przyniósł spodziewany efekt w postaci osiągnięcia przez miasto znakomitych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – mówi Andrzej Sołtysiak, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Włocławka. – Włocławek osiągnął poziomy, które Minister Środowiska wymaga od gmin w 2017 r. W przypadku poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych mamy wynik, który powinien zostać osiągnięty dopiero w 2020 r.
 
Jak osiągnięto takie efekty? Zdecydowana większość mieszkańców Włocławka (86%) złożyła deklaracje o segregowaniu odpadów. Osoby, które którzy prowadzą selektywną zbiórkę „u źródła”, płacą niższe stawki za ich odbiór. We Włocławku za wywóz odpadów odpowiedzialne jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko”. – Firma wywozowa odbiera od właścicieli nieruchomości odpady w każdej ilości, bez żadnych limitów – dodał A. Sołtysiak. Warto też wspomnieć, że na terenie miasta wzrosła liczba ogólnodostępnych pojemników do selektywnej zbiórki plastiku, szkła i makulatury (jest ich obecnie ponad 250). Ponadto w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych niemal codziennie można oddać każdy rodzaj odpadu.
 
Na podstawie: www.wloclawek.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu