Kontrola transportu odpadów

Kontrola transportu odpadów

Jednym z filarów działalności Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ) jest walka z „szarą strefą” w zakresie gospodarki odpadami, w tym kontrola transportu odpadów. Rozszerzając zakres uprawnień inspektorów IOŚ w tym obszarze, umożliwiono im wstęp do środków transportu. W latach 2020-2021 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, wspólnie z innymi organami, zatrzymał do kontroli ponad 100 pojazdów. Z tego ok. 10% zostało skierowanych na dedykowane parkingi, z uwagi na naruszenie przepisów.

Kontrola transportu odpadów – zlecenie usługi

Zlecający usługę transportu odpadów jest obowiązany wskazać transportującemu miejsce ich przeznaczenia oraz posiadacza odpadów, do którego należy je dostarczyć. Wykonujący usługę transportu odpadów musi je dostarczyć do miejsca przeznaczenia i przekazać posiadaczowi. W przypadku transportu odpadów bez wymaganych dokumentów, w których wskazany jest posiadacz odpadów przekazujący odpad oraz posiadacz odpadów, do którego należy dostarczyć odpady, posiadaczem tych odpadów jest transportujący te odpady. Transportujący odpady wykonujący usługę przewozu odpadów umieszcza indywidualny numer rejestrowy na dokumentach związanych z tą usługą.

Kontrola transportu odpadów – stwierdzane nieprawidłowości?

Jeżeli w trakcie kontroli transportu odpadów zostanie ujawnione:

1) naruszenie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów,

2) przemieszczanie odpadów do nieuprawnionego odbiorcy,

3) naruszenie przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów

– pojazd wraz z odpadami może zostać zatrzymany przez Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego oraz organy IOŚ.

Specjalne parkingi

Zatrzymany pojazd wraz z odpadami jest kierowany do najbliższego dostępnego miejsca, wyznaczonego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami (WPGO), spełniającego warunki magazynowania odpadów. Są to specjalne parkingi.

Na terenie województwa pomorskiego są dwa takie miejsca – jeden parking w powiecie tczewskim, a drugi w powiecie chojnickim. Specjalne parkingi wyznacza się, uwzględniając jedno miejsce magazynowania odpadów na 1 mln mieszkańców w województwie, nie więcej jednak niż trzy miejsca w województwie.

Kontrola transportu odpadów – nieprawidłowości zagrożone karą finansową w wysokości 1 mln zł

Jeżeli kontrola transportu odpadów prowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku wykazała nieprawidłowości, to wobec podmiotów odpowiedzialnych prowadzone były następnie kontrole dotyczące ich postępowania z odpadami i wszczynane postępowania w sprawie wymierzenia kar pieniężnych. Ich wysokość może sięgnąć w niektórych sytuacjach nawet jednego miliona złotych.

fot. WIOŚ w Gdańsku

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu