Kontrola systemu gospodarowania odpadami

Kontrola systemu gospodarowania odpadami w Gdańsku – NIK bez uwag!

Urząd Miejski w Gdańsku (UM) podał informację, jak zakończyła się kontrola systemu gospodarowania odpadami w Gdańsku prowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK). – Kilkumiesięczna kontrola Najwyższej Izby Kontroli w Wydziale Gospodarki Komunalnej jak i w Zakładzie Utylizacyjnym nie przyniosła żadnych istotnych zastrzeżeń do funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku. NIK ocenił, iż gmina zapewnia warunki do właściwego odbioru i zagospodarowania odpadów oraz sprawuje skuteczny nadzór nad rynkiem odpadów – poinformował podczas wtorkowego czatu Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju.

Kontrola systemu gospodarowania odpadami – brak uwag i rekomendacji

Jak zaznacza UM, eksperci NIK szczególną uwagę przykładali do aspektów ekonomicznych funkcjonowania gospodarki odpadami w Gdańsku. W ich ocenie „stawki opłat ustalono na podstawie rzetelnych danych i informacji i były one adekwatne do kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi”.

Magistrat podaje również, że NIK nie stwierdziła również żadnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku (ZU). Kontrolerzy NIK wystąpienie pokontrolne zakończyli słowami „Brak uwag i brak rekomendacji”, co – wg magistratu – wskazuje na zgodne z przepisami i właściwe zarządzanie Zakładem Utylizacyjnym.

Kontrola systemu gospodarowania odpadami – zakres przedmiotowy inspekcji w magistracie

Zakres przedmiotowy kontroli (NIK) w Wydziale Gospodarki Komunalnej UM obejmował dwa podstawowe zagadnienia, czyli zapewnienie właściwego odbioru i zagospodarowania wytwarzanych odpadów komunalnych oraz nadzór nad rynkiem odpadów komunalnych na terenie gminy, a także prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie sposobu postępowania z odpadami komunalnymi.

Jak wskazuje UM, kontrola NIK objęła okres od początku 2016 r. do 15 września 2020 r. Zdaniem inspektorów, w tym czasie zarówno zakład funkcjonował bez zarzutu i zapewnił właściwy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, jak i Wydział Gospodarki Komunalnej realizował prawidłowo swoje zadania – podkreśla UM.

Warto podkreślić, że były to trudne cztery lata, podczas których wdrażaliśmy głębokie zmiany systemowe w gospodarce odpadami. Były one dyktowane przez nowelizowane prawo krajowe. Wynikające z tego reformy na poziomie prawa lokalnego i w ślad za tym idące działania wdrażające w praktykę gminnej gospodarki odpadami zapewniły utrzymanie sprawności systemu gospodarki odpadami i jego dostępności dla mieszkańców. Skutecznie też upowszechniano wiedzę na temat świadomego i odpowiedzialnego postępowania z odpadami w Gdańsku – mówi Piotr Kryszewski, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UM.

Kontrola systemu gospodarowania odpadami – Zakład Utylizacyjny

To ważna kontrola dla nas, a jej wynik pokazuje, że swoją pracę wykonujemy starannie. Chcemy, niezależnie od trudnej materii, którą się zajmujemy, być ważną częścią Gdańska i jak najlepiej służyć jego mieszkańcom. Na naszym terenie działa wiele instalacji do zagospodarowywania odpadów: kompostownie, sortownia, składowisko czynne, zrekultywowane, bioelektrownia, system prawie 290 studni odgazowujących czy PSZOK, a kontrola NIK-u objęła wszystkie wskazane instalacje pod kątem przestrzegania prawa i procedur – podkreśla Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku (ZU).

Przy okazji gdański magistrat zaznacza, że ZU jest jednym z większych obiektów tego typu w kraju. Rocznie przetwarza ponad 300 tys. ton odpadów komunalnych. Zmieniające się obecnie dynamicznie przepisy dotyczące gospodarki odpadami wpływają na wiele czynników, jak chociażby: jakość strumienia odpadów czy czas ich magazynowania, co ma przełożenie na funkcjonowanie takich placówek jak ZU.

Jak podkreśla UM, każdy rok przynosi wiele wyzwań w obszarze zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w systemie gospodarki odpadów, dlatego także ważny jest proces inwestowania i dostosowywania obecnych instalacji do postawionych lub wynikających z nowych przepisów zadań.

Na podstawie media.gdansk.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama