konsultacje

Ruszyły konsultacje społeczne z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Urząd Miejski w Bielsku-Białej (UM) przekazał, że w mieście ruszyły konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Kto może wziąć udział w konsultacjach?

Konsultacjom podlegają trzy uchwały. Pierwsza dotyczy zmiany opłaty za gospodarowanie odpadami, kolejna zmiany regulaminu utrzymania czystości. Ostatnia dotyczy porządku w mieście oraz zmiany górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za nieczystości ciekłe i tych, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami.

Jak podkreślił UM, w konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy miasta, właściciele nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) położonych na terenie miasta, zarządcy wspólnot mieszkaniowych, a także zarządy spółdzielni mieszkaniowych. Uprawnione do wzięcia udziału w konsultacjach są również organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące na terenie Bielska-Białej działalność statutową w zakresie obejmującym przedmiot konsultacji.

Na czym polegają konsultacje?

Uprawnione podmioty mogą kierować opinie i uwagi. Można tego dokonać za pośrednictwem zamieszczonego na stronie internetowej UM w zakładce dedykowanej konsultacjom społecznym formularza, za pośrednictwem poczty elektroniczne lub pisemnie w Wydziale Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Konsultacje potrwają do 19 czerwca 2024 r.

Na podstawie ms.bielsko-biala.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu