Konieczne pozwolenia!

W związku z faktem, iż weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 sierpnia 2014 w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (DzU z 2014 r. poz. 1169), Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przypomina, że pozwolenia zintegrowane, wydane na podstawie nieobowiązującego już rozporządzenia z 26 lipca 2002 r., są ważne na okres, na jaki zostały wydane, w zakresie, w jakim instalacja wymaga obecnie pozwoleń sektorowych.
 
Eksploatowane instalacje, które wcześniej nie były objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, a od dnia wejścia w życie rozporządzenia powinny takie pozwolenie uzyskać, mogą funkcjonować do 1 lipca 2015 roku. Do tego czasu zarządcy tych obiektów powinni uzyskać pozwolenie zintegrowane.
Natomiast instalacje, które wcześniej posiadały pozwolenie zintegrowane i zgodnie z obowiązującymi przepisami nadal go wymagają, powinny skontaktować się z organem ochrony środowiska, właściwym do wydania pozwolenia (starosta lub marszałek województwa), gdyż pozwolenia takie powinny zostać dostosowane do obowiązujących przepisów w ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia w życie zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska. Zmiany pozwoleń, o ile organ stwierdzi taką konieczność, będą wprowadzane z urzędu, a nie na wniosek eksploatatora instalacji.
 
Należy też pamiętać, że na podstawie art. 365 ustawy Prawo ochrony środowiska, WIOŚ obligatoryjnie wstrzymuje użytkowanie instalacji eksploatowanej bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego.
 
Na podstawie: www.gdansk.wios.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu