Kiepsko z segregacją odpadów w warsztatach samochodowych

W co trzecim warsztacie samochodowym strażnicy miejscy z Warszawy ujawnili nieprawidłowości związane z postępowaniem z odpadami. Kontrola ponad 50 tego typu obiektów wykazała, że selektywna zbiórka odpadów występuje często tylko w deklaracji, o ile w ogóle taki dokument został złożony.
 

Segregacja odpadów zgodnie ze złożoną deklaracją, zgodność zawartości pojemników z zadeklarowanym rodzajem odpadów w nich gromadzonych, obecność pojemników i prawidłowość ich oznaczenia, posiadanie umów na wywóz nieczystości płynnych – na to przede wszystkim zwracają uwagę funkcjonariusze podczas prowadzonych kontroli warsztatów samochodowych.

 

 Okazuje się, że część warsztatów nie wywiązuje się z podstawowych obowiązków związanych z selektywną zbiórką odpadów i ich prawidłowym pozbywaniem się. Odnotowaliśmy przypadki kiedy odpady komunalne były zbierane w jednym pojemniku razem z odpadami powstałymi w trakcie napraw samochodów jak np. opakowaniami po olejach, czy innych substancjach, a nawet zużytymi podzespołami. Odpady inne niż komunalne, muszą być gromadzone oddzielnie – a tego obowiązku nie przestrzega lub nawet nie wie o nim wiele osób odpowiedzialnych za gospodarowanie odpadami w warsztatach – mówi Anna Krzeczkowska, kierownik Referatu ds. Kontroli Środowiska Oddziału Ochrony Środowiska Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

 

Zgodnie z przepisami, właściciele warsztatów zobowiązani są podpisać umowy z firmami zajmującymi się odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów. Powinni również prowadzić Karty Ewidencji Odpadów i Karty Przekazania Odpadów, w których odnotowane są m.in. rodzaje i ilości odpadów, a także dane dotyczące firmy, która odebrała je do utylizacji.

warsztat 

– Nie tylko egzekwujemy przepisy, ale przede wszystkim uczymy i instruujemy. Kontrole, które prowadzimy, są często pierwszą, dla pracowników warsztatów, informacją jak powinna wyglądać właściwa gospodarka odpadami. Wskazujemy jak postępować zgodnie z przepisami, podpowiadamy jak postępować z odpadami, jakie dokumenty koniecznie musi posiadać w tym zakresie warsztat – podkreśla A. Krzeczkowska.

 

Z każdej kontroli sporządzany jest protokół, który jest przekazywany do Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Urzędzie m.st. Warszawy. Właściciele warsztatów, w których ujawniane są uchybienia, zostają zobligowani do usunięcia wskazanych nieprawidłowości oraz informowani o terminie ponownej kontroli. Dotychczas, w 16 przypadkach kontrole zakończyły się nałożeniem grzywny, zaś w siedmiu kolejnych  zastosowaniem środków oddziaływania wychowawczego.

 

 Mimo stwierdzanych nieprawidłowości, warto jednak zwrócić uwagę, że są warsztaty, których pracownicy w sposób odpowiedzialny gospodarują odpadami, a co za tym idzie  dbają o środowisko naturalne. W tych warsztatach zbiórka odpadów odbywa się zgodnie z wymogami, zachowana jest czystość asortymentowa, a na terenie nieruchomości są ustawione pojemniki lub punkty odpowiednio oznaczone kodami określonymi przez ustawodawcę  podkreśla A. Krzeczkowska.

 
Oleje  odpady niebezpieczne

 

Strażnicy w trakcie prowadzonych kontroli zwracają również uwagę pracownikom i właścicielom warsztatów, że zabronione jest spalanie przepracowanego oleju.  Niestety, wielu właścicieli warsztatów nie ma świadomości, że oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw ujęte są w grupie odpadów niebezpiecznych i ich termiczne przekształcanie poza spalarniami jest wykroczeniem. W tym zakresie zintensyfikujemy kontrole w czasie najbliższego sezonu grzewczego  – mówi A. Krzeczkowska.

Fot. 2 x SM Warszawa

reklama

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny