Kiedy dopłata do „śmieci”?

Ministerstwo Środowiska radzi, w jaki sposób lokalne władze mogą wspierać m.in. rodziny wielodzietne przy ustalaniu stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Jednym z rozwiązań jest oparcie się na art. 6j ust. 2a Ustawy z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
 
monety
 
W myśl tego przepisu, rada gminy może różnicować stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi m.in. w zależności od liczby mieszkańców danej nieruchomości. W praktyce oznacza to, że może ona ustalić niższe stawki opłat dla gospodarstw domowych, liczących powyżej określonej liczby mieszkańców.
 
Dzięki znowelizowaniu przepisów samorządy mogą również udzielać wsparcia na podstawie art. 6k ust. 4 ustawy „śmieciowej”. Co prawda, Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 28 listopada 2013 r. orzekł niezgodność z Konstytucją tego przepisu w zakresie, w jakim upoważnia on radę gminy do wprowadzenia zwolnień przedmiotowych oraz dopłat, to jednak – w jego ocenie – warunki przyznawania dopłat i zwolnień powinny zostać określone w akcie prawnym o randze ustawowej. Stąd w nowelizacji ustawy art. 6k ust. 4 otrzymał nowe brzmienie – jako kryterium zwolnienia z całości lub części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzono kryterium dochodowe.
 
Ponadto dofinansowanie do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może przyznawać rodzinom wielodzietnym na podstawie przepisów Ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Ale tu jedno zastrzeżenie! Środki na tego typu dopłaty nie mogą pochodzić z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieranych od właścicieli nieruchomości, ze względu na art. 6r ust. 1aa-2c. Wymaga to zmian w samorządowych programach przyznających uprawnienia rodzinom wielodzietnym.
 

reklama

reklama

partner merytoryczny

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama