Nielegalny demontaż pojazdów

Kary za nielegalny demontaż pojazdów w WIOŚ w Gdańsku

Jednym z priorytetowych zadań Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ) jest walka z „szarą strefą” w sferze gospodarki odpadami. Działa ona w oparciu o ustawę o Inspekcji Ochrony Środowiska. Struktura tego organu obejmuje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (jako urząd centralny) i wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska (WIOŚ) – na poziomie poszczególnych regionów.

Nielegalny demontaż pojazdów pod lupą IOŚ

Nielegalny demontaż pojazdów

Należy zaznaczyć, że w 2020 r . w strukturach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska powołano Departament Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, a w strukturach Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska funkcjonują specjalne grupy interwencyjne, mające za zadanie walkę z „szarą strefą”.

Przedstawicielom IOŚ nadano także specjalne uprawnienia dotyczące korzystania z fotopułapek i dronów, celem usprawnienia walki z „szarą strefą”. Bez wątpienia do tego zakresu należy nielegalna rozbiórka pojazdów wycofanych z eksploatacji, tzw. wraków.

Często podstawą podjęcia działań są zgłoszenia do Inspekcji o miejscach nielegalnej rozbiórki pojazdów, tzw. dziuplach.

Nielegalny demontaż pojazdów – pomorski WIOŚ i 15 spraw w 2020 r.

W 2020 r. do WIOŚ-u w Gdańsku wpłynęło 15 spraw dotyczących nielegalnego demontażu pojazdów. W każdym przypadku przeprowadzono kontrole. W 13 sprawach potwierdzono nielegalny demontaż.

Przykładem kontroli dotyczącej nielegalnej działalności jest sprawa ze Smołdzinia, gdzie oględziny posesji wykazały zmagazynowane odpady o kodzie 16 01 04*, tj. pojazdy wycofane z eksploatacji. Na nieruchomości znajdowały się pojazdy zużyte w różnym stopniu, a w ich układach nadal były obecne płyny eksploatacyjne. We wnętrzu jednego z nich znaleziono odpady pochodzące z demontażu innych, wcześniej już rozebranych samochodów, tj. zderzaki, osłony, nadkola, elementy wyposażenia wewnętrznego oraz kokpitu. W bliskiej odległości od ww. pojazdu, bezpośrednio na gruncie, znajdował się zbiornik po instalacji gazowej LPG, a o rosnące w sąsiedztwie drzewo oparte były szyby samochodowe.

Nielegalny demontaż pojazdów zagrożony karą w wysokości do 0,5 mln zł

Konsekwencją ustalenia w trakcie kontroli nielegalnego demontażu jest podjęcie działań pokontrolnych przez WIOŚ. Ich podstawą jest art. 53a ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, który stanowi:

„Kto poza stacją demontażu dokonuje:

– usunięcia z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów lub substancji niebezpiecznych, w tym płynów,

– wymontowania z pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmiotów wyposażenia lub części nadających się do ponownego użycia,

– wymontowania z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów nadających się do odzysku lub recyklingu

– podlega karze pieniężnej od 15 000 do 500 000 zł”.

Wspomniane kary wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Przy ustalaniu ich wysokości powinien on uwzględnić stopień szkodliwości czynu, w szczególności zakres naruszeń, ilość odpadów, rodzaj stwarzanego zagrożenia dla środowiska oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów o odpadach.

Nielegalny demontaż pojazdów

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku nałożył już kary w siedmiu sprawach – na łączną kwotę 165 tys. zł. W pozostałych sześciu sprawach toczą się postępowania, celem wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej.

fot. 3 x WIOŚ w Gdańsku

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

reklama

partner merytoryczny