brak określonych informacji na stronie internetowej

Kary za brak określonych informacji na stronie internetowej gminy

Wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska (WIOŚ) corocznie przeprowadzają kontrole w 10% wytypowanych gmin, w każdym województwie, w zakresie przestrzegania przez nie przepisów Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zdarzają się sytuacje, że w trakcie kontroli WIOŚ stwierdza nierealizowanie przez gminę jej ustawowych obowiązków. W efekcie prowadzonych postępowań wydawane są zarządzenia pokontrolne, a w niektórych przypadkach wymierzane administracyjne kary pieniężne.

Jakich informacji nie powinno brakować na stronie internetowej gminy?

Należy zauważyć, że w ubiegłym roku, przy okazji nowelizacji wspomnianej ustawy, rozszerzono katalog administracyjnych kar pieniężnych za nierealizowanie przez gminy niektórych obowiązków. Nowością jest m.in. wprowadzenie kary za brak określonych informacji na stronie internetowej urzędu gminy oraz za niepodanie ich w sposób zwyczajowo przyjęty. Dotyczy to informacji o:

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:

– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

– adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy wraz ze wskazaniem rodzajów przyjmowanych odpadów oraz dni i godzin ich przyjmowania,

e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DzU z 2019 r. poz.1895), zawierające:

– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

– adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy,

f) adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Brak określonych informacji na stronie internetowej gminy podstawą do ukarania

Gmina, która nie wypełnia powyższego obowiązku, podlega karze pieniężnej w wysokości od 1000 zł do 100 tys. zł. W drodze decyzji administracyjnej wymierza ją właściwy miejscowo WIOŚ. Decyzja taka winna zawierać wszystkie elementy wskazane przez kodeks postępowania administracyjnego. W sytuacji, gdy gmina nie zgadza się z wydaną decyzją, służy jej odwołanie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Należy podkreślić, że wpływy z tytułu tych kar zasilają konta wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

fot. na otwarcie sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu