Kara za nieprowadzenie ewidencji

Kara za nieprowadzenie ewidencji odpadowej

W ustawie o odpadach określono szereg zadań dla przedsiębiorców oraz organów administracji publicznej, m.in. w zakresie ewidencji odpadów. Jeśli obowiązki przedsiębiorców w tym aspekcie nie są realizowane lub są wykonywane niezgodnie z prawem, wówczas mamy do czynienia z wykroczeniem zagrożonym mandatem, mogącym sięgnąć kwoty 500 zł. Uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu w określonym zakresie posiadają inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska.

O ewidencji odpadów

W art. 66-72 ustawy o odpadach określono, jakie są obowiązki w zakresie ewidencji odpadów. Wskazano m.in., że posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji, zgodnie z katalogiem odpadów. Wymieniono także szereg sytuacji, w których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Tym samym statystyczny Jan Kowalski, wytwarzając odpady komunalne w swoim mieszkaniu, nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji tych odpadów.

Wykroczenie związane z ewidencją odpadów

W art. 180 ust. 1 ustawy o odpadach określono wykroczenie w następującym brzmieniu: „Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi ewidencji odpadów albo prowadzi tę ewidencję w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze grzywny”.

Wykroczenie to można popełnić zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie. Zachowanie obowiązanego sprawcy polega na:

  • nieprowadzeniu w ogóle ewidencji odpadów;
  • prowadzeniu ewidencji w sposób nieterminowy;
  • prowadzeniu ewidencji niezgodnie ze stanem rzeczywistym.

Rok 2020 w WIOŚ w Gdańsku i kara za nieprowadzenie ewidencji odpadowej

Od stycznia do grudnia br. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku (WIOŚ) nałożyli 31 mandatów na kwotę  8300 zł, związanych z naruszeniem obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Należy zauważyć, że bardzo często oprócz tego wykroczenia przedsiębiorcy popełniają także inne naruszenia, za które wymierzane są administracyjne kary pieniężne, mogące sięgać nawet 1 mln zł.

Kara za nieprowadzenie ewidencji odpadowej – bez aresztu

Jest to jedno z pary wykroczeń w ustawie o odpadach, za które nie przewidziano alternatywnie, oprócz grzywny, kary aresztu. Wykroczenie określone w art. 180 ust. 1 nie odsyła także do konkretnych artykułów ustawy o odpadach. Dodatkowo, chcąc w pełni realizować ten obowiązek, nie wystarczy tylko znajomość przepisów ustawy, ale konieczna jest także znajomość chociażby rozporządzenia w sprawie katalogu odpadów.

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny