niedostarczenie odpadów przez transportującego

Kara za niedostarczenie odpadów przez transportującego

Ustawą z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2018 r. poz. 1592) dokonano szeregu zmian, mających na celu walkę z patologiami dotyczącymi gospodarki odpadami. Konsekwencją tych zmian było wzmocnienie działania Inspekcji Ochrony Środowiska poprzez nadanie jej nowych uprawnień w ramach prowadzonych kontroli. Następstwem tego musiało być także zaostrzenie możliwości działań pokontrolnych. Jednym z przejawów tego są zmiany przepisów w zakresie administracyjnych kar pieniężnych.

Obowiązek i administracyjna kara pieniężna

Ustawa o odpadach określa, że zlecający usługę transportu odpadów jest obowiązany wskazać transportującemu odpady, wykonującemu tę usługę, miejsce ich przeznaczenia oraz posiadacza odpadów, do którego należy je dostarczyć. Natomiast obowiązkiem podmiotu transportującego odpady jest dostarczenie ich do miejsca przeznaczenia i przekazanie posiadaczowi.

Zgodnie z art. 194b ust. 1 ustawy o odpadach, nieprzestrzeganie powyżej opisanej reguły jest sankcjonowane administracyjną karą pieniężną. Wymierza się ją za niedostarczenie odpadów przez transportującego do posiadacza odpadów lub do miejsca ich przeznaczenia, wskazanego przez zlecającego usługę transportu.

Wspomniana kara wynosi minimum 1000 zł i nie może przekroczyć 100 000 zł. Wymierza ją wojewódzki inspektor ochrony środowiska, biorąc pod uwagę liczbę i wagę stwierdzonych uchybień oraz naruszonych przez podmiot obowiązków. Jest ona wydawana w formie decyzji administracyjnej. W sytuacji, gdy ukarany nie zgadza się z decyzją, może złożyć bezpłatne odwołanie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Słowem podsumowania

W przepisach wskazano zasady obowiązujące transportującego odpady. Aby uzyskać obecnie zezwolenie na transport, należy dokonać wpisu w Bazie Danych o Odpadach (BDO). Jest to jedna ze zmian, jaką wprowadzono w ustawie o odpadach, chcąc wskazać także pewien zakres odpowiedzialności transportujących odpady.

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama