Brak ewidencji odpadów

Kara za brak ewidencji odpadów

Do 22 września 2021 r. obowiązywał przepis art. 180 ustawy o odpadach, określający wykroczenie związane z nieprowadzeniem ewidencji odpadów. Konsekwencją za brak ewidencji odpadów był mandat w postaci kary grzywny sięgający do 500 zł. Jednak przepisy prawa dotyczące sankcji za ww. naruszenie uległy zmianie.

Brak ewidencji odpadów – kara pieniężna i jej wysokość

Prawodawca w Ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (DzU z 2021 r., poz. 1648), która weszła w życie z 23 września 2021 r., dodał przepisem art. 3 pkt 12 lit. a tiret drugie, możliwość wymierzania administracyjnej kary pieniężnej.

Tym samym w myśl art. 194 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach za nieprowadzenie ewidencji odpadów albo prowadzenie tej ewidencji w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym przewidziano administracyjną karę pieniężną.

Zgodnie z art. 196 ustawy o odpadach, administracyjną karę pieniężną wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska właściwy ze względu na miejsce wytwarzania lub gospodarowania odpadami. Według art. 194 ust. 3 ww. ustawy, kara pieniężna za opisane naruszenia wynosi nie mniej niż 1000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

Brak ewidencji odpadów – co powinna zawierać decyzja?

Zgodnie z art. 199 ustawy o odpadach przy ustalaniu wysokości administracyjnej kary pieniężnej wojewódzki inspektor ochrony środowiska uwzględnia rodzaj naruszenia i jego wpływ na życie i zdrowie ludzi oraz środowisko, okres trwania naruszenia i rozmiary prowadzonej działalności oraz bierze pod uwagę skutki tych naruszeń i wielkość zagrożenia.

Decyzja ta powinna zawierać także elementy wskazane w art. 107 kodeksu postępowania administracyjnego:

  • oznaczenie organu administracji publicznej;
  • datę wydania;
  • oznaczenie strony lub stron;
  • powołanie podstawy prawnej;
  • rozstrzygnięcie;
  • uzasadnienie faktyczne i prawne;
  • pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania;
  • podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydania decyzji;
  • w przypadku decyzji, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego, sprzeciw od decyzji lub skarga do sądu administracyjnego – pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa, sprzeciwu od decyzji lub skargi oraz wysokości opłaty od powództwa lub wpisu od skargi lub sprzeciwu od decyzji, jeżeli mają one charakter stały, albo o podstawie do wyliczenia opłaty lub wpisu o charakterze stosunkowym, a także o możliwości ubiegania się przez stronę o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy.

Brak ewidencji odpadów – słowem podsumowania

Zmiana przepisów polegająca na zastąpieniu wykroczenia, administracyjną karą pieniężną była podyktowana przykładami z kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska. Niejednokrotnie w trakcie kontroli, gdy inspektorzy trafiali na ślady spraw związanych z prowadzeniem gospodarowania odpadami bez zezwolenia lub z jego naruszeniami, nie była prowadzona także ewidencja odpadów. Inspektorzy mieli wówczas utrudnione możliwości dochodzenia np. rozmiaru nielegalnej działalności a konsekwencje dla kontrolowanego za nieprowadzenie ewidencji lub prowadzenie jej w sposób nierzetelny były symboliczne. W Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Gdańsku obecnie prowadzonych jest kilka postępowań administracyjnych, których celem jest wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej za sprawy związane z ewidencją odpadów.

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny