Z odpadami podczas pandemii

Jak postępować z odpadami podczas pandemii? – ministerstwo przypomina

W związku z trwającym stanem pandemii Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) przypomniało wytyczne i informacje, wskazujące jak postępować z odpadami podczas pandemii COVID-19.

Zasady postępowania z odpadami podczas pandemii – ministerstwo przypomina

Resort przypomniał, że wśród komunikatów na internetowej stronie MKiŚ znaleźć można także ten dotyczący tego, jak postępować z odpadami podczas pandemii COVID-19. Wskazano w nim zasady gospodarowania odpadami z gospodarstw domowych od osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

Resort wskazuje także na wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii), które również znajdują się na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska znajduje się również materiał informacyjny Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Problemy z odpadami podczas pandemii zgłaszać wojewodom

Przy okazji MKiŚ wskazało, że trudności związane z gospodarowaniem odpadami w związku z panująca w kraju sytuacją epidemiczną należy zgłaszać do właściwych urzędów wojewódzkich.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną odpowiednie instrumenty umożliwiające przeciwdziałanie problemom z zagospodarowaniem odpadów zostały wprowadzone do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU 2020, poz. 374). Przepisy te umożliwiają wojewodom interwencję w przypadku wystąpienia w danym województwie problemów z zagospodarowaniem odpadów medycznych, a także innych rodzajów odpadów, przez wydanie w drodze decyzji poleceń dotyczących gospodarowania odpadami (podstawa prawna art. 11i oraz art. 11j). Wojewoda może m.in. wydać polecenie zwiększenia masy odpadów zakaźnych spalanych w spalarni odpadów niebezpiecznych albo polecenie przetworzenia takich odpadów w innych instalacjach, mających techniczne możliwości do bezpiecznego spalenia tego typu odpadów, jednak nieposiadających stosownych decyzji administracyjnych w tym zakresie – dodaje resort.

Na podstawie www.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu