Zmiany w magazynowaniu odpadów

Istotne zmiany w magazynowaniu odpadów od 2021 r.

Przepisy dotyczące implementacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, nowej strategii rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej, do polskich realiów pisane są coraz szybciej i w coraz większej ilości obszarów związanych z ochroną środowiska i jego zasobów. Przyszły rok to kolejne nowości, które będziemy rozpatrywać głównie przez pryzmat powoływanej rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). To m.in. zmiany w magazynowaniu odpadów.

Nowe przepisy wprowadzają zmiany w magazynowaniu odpadów

W celu usprawnienia dalszego postępowania z coraz bardziej szczegółowo segregowanymi odpadami, od 2021 r. będą obowiązywały nowe zasady magazynowania odpadów, ustanowione Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Przepisy obejmą wszystkie przedsiębiorstwa, które muszą prowadzić ewidencję odpadów. Razem z wcześniejszym Rozporządzeniem z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów, stworzą zasady magazynowania odpadów dla praktycznie każdego wytwórcy odpadów przemysłowych, poza podmiotami nieprzekraczającymi rocznie poziomu 100 kg odpadów niebezpiecznych lub 5000 kg odpadów innych niż niebezpieczne.

Zmiany w magazynowaniu odpadów – co wskazuje rozporządzenie?

Rozporządzenie dotyczące magazynowania dopuszcza magazynowanie odpadów w workach, pojemnikach, kontenerach, pryzmach i stosach z założeniem, że odpady nie będą negatywnie oddziaływały na środowisko. Dla odpadów niebezpiecznych wymagane jest dodatkowo zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi przez umieszczanie ich w szczelnych pojemnikach albo ich magazynowanie pod dachem.

Odpady powinny być gromadzone na podłożu utwardzonym z użyciem wyrobów budowlanych, nie dotyczy to każdej grupy odpadów, wykluczone są m.in. urobek z pogłębiania, mieszanki bitumiczne, drewno i liście, papier, odzież, odpady z parków i ogrodów, tworzywa sztuczne i guma, szkło, metal, meble, gruz budowlany, podkłady kolejowe i tłuczeń torowy.

Oznakowanie miejsc magazynowania, czyli zmiany w magazynowaniu odpadów

Ponadto rozporządzenie bardzo szczegółowo określa sposób oznakowania miejsc magazynowania, nakazując, aby kody odpadów nanosić cyframi koloru czarnego, o wysokości minimum 20 mm i szerokości linii minimum 3 mm. Każdy odpad musi być oznaczony kodem odpadu (wg katalogu odpadów), w sposób trwały, widoczny i czytelny, a także zabezpieczony przed wpływem warunków atmosferycznych.

Dodatkowo odpady niebezpieczne powinny być oznakowane tablicą koloru białego o minimalnych wymiarach 400 mm szerokości i 250 mm wysokości, na której umieszcza się napis „ODPADY NIEBEZPIECZNE”, naniesiony wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 35 mm i szerokości linii minimum 4 mm. Jeżeli odpady niebezpieczne gromadzone są w pojemnikach powyżej 5 l pojemności, to – poza oznaczeniem miejsca magazynowania – każdy pojemniki musi zostać również oznaczony etykietą o wielkości minimum 150 mm szerokości i minimum 210 mm wysokości, zawierającą napis „ODPADY NIEBEZPIECZNE”.

Zmiany w magazynowaniu odpadów zakaźnych i uciążliwych zapachowo

Rozporządzenie podchodzi bardzo szczegółowo do magazynowania odpadów zakaźnych, określając m.in. warunki techniczne dla miejsca ich magazynowania, tj. dostęp do wody, kratek odciekowych, zabezpieczenie powierzchni płaskich i przed dostępem insektów, gryzoni i zwierząt, a także czas i temperatury przechowywania. Ustawodawca wskazał również warunki dla magazynowania odpadów uciążliwych zapachowo, które odnosi się do odpadów komunalnych w ramach ich zbierania i przetwarzania, odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji, jeżeli magazynowane jest ponad 1 Mg takich odpadów.

Zmiany w magazynowaniu odpadów – czasu wcale nie tak dużo

Utwardzenie powierzchni, zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi, oznaczenia i etykiety, a także dodatkowo zapewnienie wysokiej klasy wentylacji z zabezpieczeniem przed pyłami i emisją uciążliwego zapachu czy konieczność stosowania bram szybkobieżnych – te wymogi spowodują prawdopodobnie najwięcej nakładów, głównie dla zakładów zajmujących się przetwarzaniem odpadów komunalnych.

Pamiętać należy, że – wg jednolitego systemu segregacji – do 2022 r. każda gmina ma gromadzić frakcję bio osobno, a to oznacza że czasu na dostosowanie obiektów wcale nie ma tak dużo.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r. i – w zależności od grupy odpadów, do której się odnosi – okres przejściowy na wdrożenie nowych wytycznych będzie trwał od 12 do 48 miesięcy. W ogólnym rozrachunku otrzymaliśmy zatem rozporządzenie, które rozszerzyło zasadę magazynowania odpadów z zachowaniem jak najmniejszego negatywnego wpływu na środowisko, a także szczegółowo podeszło do oznakowania i etykietowania miejsc gromadzenia odpadów. Najważniejsze jest jednak to, aby w ślad za kolejnymi obowiązkami dla przedsiębiorców poszedł rozwój infrastruktury do przetwarzania odpadów, tak aby pieczołowicie wysegregowane i zmagazynowane odpady było gdzie zagospodarować.

Artykuł opublikowany w ramach współpracy z firmą Grupa EKOPRO

Grupa EKOPRO

dr Jacek Adamczak

prawnik i ekonomista, wykładowca akademicki, ekspert GOZ. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz Politechniki Wrocławskiej (MBA). Związany z Katedrą Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jego obszary badawcze to prawne i ekonomiczne aspekty restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz transformacja polskiej gospodarki w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). W Grupie EKOPRO zajmuje się problematyką prawną związaną z ochroną środowiska oraz wdrażaniem modelu GOZ w działalności przedsiębiorstw pod względem procesowym i operacyjnym. Audytor wewnętrzny ISO 9001 oraz ISO 14001. Ekspert Stowarzyszenia „Polski Ruch Czystszej Produkcji”.

Bartosz Sierżęga

doktorant Uniwersytetu Zielonogórskiego, ukończył kierunek Inżynieria Środowiska. Badawczo zajmuje się definiowaniem barier i szukaniem rozwiązań w transformacji na nieemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach. Doświadczenie zdobywał przy kompleksowym projektowaniu i realizacji systemów grzewczych i wentylacyjnych opartych na odnawialnych źródłach energii. Doświadczenie zgromadzone przy projektach związanych z ograniczaniem niskiej emisji przełożyło się na rozszerzenie zainteresowań o ekologistykę i funkcjonowanie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. W Grupie EKOPRO zajmuje się tworzeniem ekologicznych wizerunków firm, zapewniając im wdrożenie najekonomiczniejszych rozwiązań pod kątem gospodarowania odpadami, opakowaniami oraz projektując rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie energetyczne budynków i produkcji oraz ograniczających emisję gazów cieplarnianych związanych z wdrażaniem założeń Porozumienia Paryskiego w Unii Europejskiej. Audytor wewnętrzny ISO 9001 oraz ISO 14001, ekspert Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji.

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu