Instalacja z zakazem

Instalacja do przetwarzania i odzysku odpadów w Ciółkowie nie może już być eksploatowana. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję administracyjną wstrzymującą jej użytkowanie. Działalność kompostowni stwarzała bowiem zagrożenie zanieczyszczenia środowiska ściekami przemysłowymi.
 
Przeprowadzona na wniosek wojewody mazowieckiego kontrola wykazała, że kompostownia nie spełnia wymagań ochrony środowiska, a inwestor nie dopełnił obowiązku prawidłowego poinformowania WIOŚ-u o oddaniu do użytku instalacji mogącej znacząco oddziaływać na środowisko. Ponadto funkcjonowanie zakładu powodowało duże uciążliwości dla okolicznych mieszkańców, a także zagrożenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego przez wprowadzanie ścieków przemysłowych do ziemi.
 
W decyzji wskazano datę 31 stycznia 2015 r. jako graniczny termin bezpiecznego dla środowiska wstrzymania użytkowania instalacji. Uwzględniono przy tym konieczność dokończenia trwającego procesu technologicznego oraz usunięcia odpadów już znajdujących się na terenie zakładu.
 
To kolejna kontrola kompostowni przeprowadzona przez mazowiecki WIOŚ. W maju br. wstrzymał on działalność firmy polegającą na odprowadzaniu ścieków do środowiska poza teren zakładu. Starosta płocki 15 lipca br. uchylił zezwolenie na przetwarzanie odpadów w instalacji.
 
Na podstawie: www.wios.warszawa.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu