Gospodarowanie odpadami w Szczecinie

Gospodarowanie odpadami w Szczecinie – proponowane zmiany

Stały wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, wynikający ze zmian w przepisach i sytuacji rynkowej oraz nałożony na gminy obowiązek bilansowania finansowego systemu, wymuszają zmiany w zakresie wysokości opłat za wywóz śmieci w Szczecinie. Urząd Miasta Szczecin (UM) poinformował, że projekt uchwały, zawierający nowe propozycje został przekazany radnym, którzy podejmą w tej sprawie ostateczną decyzję.

Jak podaje szczeciński magistrat, system gospodarowania odpadami w Szczecinie w obecnym kształcie funkcjonuje od 2013 r. Obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkane w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, a także placówki oświatowe i cmentarze. W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców jest również stale rozbudowywany (właśnie dobiega końca budowa dziewiątego ekoportu, czyli punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych).

Jednocześnie w mieście z każdym rokiem wzrasta ogólna ilość odpadów oraz koszty związane z ich odbiorem i przetwarzaniem. Jeszcze pięć lat temu za odbiór jednej tony w ramach systemu zapłacić trzeba było 449 zł, natomiast w 2019 r. koszt ten wyniósł już 761 zł. Przy czym mieszkańcy Szczecina w 2014 r. wytwarzali rocznie 102 568 ton odpadów, a w 2018 r. już prawie 130 000 ton.

Dlaczego gospodarowanie odpadami w Szczecinie drożeje?

Szczeciński UM wskazuje również najważniejsze czynniki wpływające na wzrost opłat za wywóz i za gospodarowanie odpadami w Szczecinie. Należy do nich nadprodukcja odpadów w Europie i zamknięcie rynku chińskiego. Przekłada się to na koszty zagospodarowania odpadów rosną co kwartał średnio o 10%. Kolejnym czynnikiem są zmiany w prawie krajowym, a wśród nich nałożenie na firmy zajmujące się odpadami dodatkowych wymagań, takich jak monitoring, kaucje, i rejestry odpadowe. Powoduje to wzrost kosztów ich działalności w przedziale od 100 tys. do 1 mln zł w zależności od wielkości i skali działalności firmy

Wprowadzenie obowiązkowej Bazy danych odpadowych (BDO), która od 2020 r. obliguje wszystkie podmioty transportujące odpady do prowadzenia rejestrów ewidencji i sprawozdawczości dotyczących przemieszczania wszystkich odpadów to kolejny element kosztotwórczy. Koszty inwestycyjne i związane z dodatkowym zatrudnieniem w firmach szacowane są na ok. 150 tys. zł rocznie.

Kolejnym elementem, który wpływa na podniesienie stawek opłat za gospodarowanie odpadami jest wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska, regulowany rozporządzeniem Ministra Środowiska. W 2018 r. opłata ta wynosiła 140 zł/tonę, w 2019 r. jest to 170 zł/tonę, a w 2020 r. będzie to 270 zł za tonę.

Więcej kursów śmieciarek, wzrost kosztów zagospodarowania odpadów i rosnąca konsumpcja

Jako kolejny czynnik kosztotwórczy UM wskazał wprowadzanie kolejnych frakcji odpadów odbieranych z nieruchomości w sposób selektywny. W 2013 r. odpady odbierała jedna śmieciarka, obecnie jest to pięć osobnych odbiorów, bowiem w różnej częstotliwości z nieruchomości zabierane są odpady zmieszane, selektywne (papier, szkło, tworzywa), wielkogabarytowe, zielone i „bio”. Oznacza to bezdyskusyjny wzrost kosztów usługi.

Następnym elementem tej opłatowej układanki, jest wg UM, wzrost kosztów zagospodarowania największej frakcji – odpadów zmieszanych. Magistrat powołuje się na stawki zagospodarowania odpadów w szczecińskiej spalarni, noszącej nazwę EcoGenerator, które dla stolicy woj. zachodniopomorskiego wynosiły w 2018 r. 258,12 zł/tonę, a w 2019 r. – 313 zł/tonę.

Problemem, na który zwraca uwagę UM jest rosnąca konsumpcja. Jej efektem jest bowiem stale rosnąca ilość odpadów. Gmina miejska Szczecin płaci za odbiór odpadów ok. 26 mln zł rocznie więcej, a wzrost cen usług wynika m.in. ze wzrostu płacy minimalnej, cen energii, paliwa, itp.

To wszystko powoduje, że różnica pomiędzy przychodami z opłaty „śmieciowej” a wydatkami na funkcjonowanie systemu z roku na rok rośnie. W tym roku wydatki na ten cel to 92 mln zł, a przychody – 72 mln zł. Tymczasem zgodnie z Ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach samorząd ma obowiązek bilansować finansowo ten obszar funkcjonowania, tzn. że nie może do niego dopłacać. Dlatego w projekcie przyszłorocznego budżetu obie te wartości musiały zostać zrównane – przekonuje UM.

Gospodarowanie odpadami w Szczecinie – konieczna podwyżka opłat

Szczeciński magistrat wskazuje, że konieczne jest wprowadzenie, od stycznia 2020 r., nowych regulacji w zakresie opłat za wywóz odpadów. Proponowana wysokość stawek jest w największej mierze uzależniona od tego, czy odbierane odpady będą zbierane w sposób selektywny. W takim przypadku, w zabudowie wielorodzinnej miesięczna opłata za wywóz odpadów ma wynosić 7,5 zł za m3 wody (przy obecnej wynoszącej 5 zł za m3). Przyjmując, że jedna osoba miesięcznie zużywa średnio ok. 3 m3 wody – opłata zmieni się o 7,5 zł. Jeśli chodzi o zabudowę jednorodzinną, to dla odpadów segregowanych proponuje się stawkę 94 zł miesięcznie za gospodarstwo domowe (przy obecnej 65 zł). Zgodnie z obowiązującym prawem, stawki za nieselektywną zbiórkę odpadów powinny być odpowiednio co najmniej dwukrotnie wyższe: 14 zł/m3 w zabudowie wielorodzinne i 188 zł w zabudowie jednorodzinnej.

Rosnące opłaty „śmieciowe” – problem nie tylko Szczecina

Szczeciński magistrat zaznacza przy tym, że z podobnym problemem borykają się niemal wszystkie gminy i miasta w Polsce. Niektóre z nich planują lub już wprowadziły podwyżki opłat nawet o ponad 300% (Kielce, Zawiercie). W wielu innych, takich jak Warszawa, Wałbrzych, Stargard czy Bydgoszcz, zmiany są porównywalne ze szczecińskimi.

Co ważne, Szczecin jest w tej dobrej sytuacji, że posiada EcoGenerator, który gwarantuje mieszkańcom Szczecina niższe stawki za odbiór odpadów (313 zł/tonę dla Szczecina i 486 zł/tonę dla innych gmin). Jego funkcjonowanie daje każdemu mieszkańcowi Szczecina ok. 40 zł oszczędności rocznie – tłumaczy UM.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Szczecin

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

 

reklama