Zakres planowanych zmian w przepisach

Gospodarka odpadami – zakres planowanych zmian w przepisach

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 19 sierpnia br., Jacek Ozdoba, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu przedstawił zakres planowanych zmian w przepisach dotyczących gospodarki odpadami. W konferencji prasowej wiceministra klimatu wzięli także udział prezydenci Stalowej Woli i Chełma oraz burmistrzowie Halinowa, Sierpca i Sulejówka, którzy reprezentowali część samorządów, uczestniczących w wypracowywaniu nowelizacji i w ten sposób pomogli przygotować zakres planowanych zmian w przepisach.

Zaostrzenie kar za zaśmiecanie i określenie stopniowych, racjonalnych poziomów recyklingu

Ułatwienia dla gmin i mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami, zaostrzenie kar za zaśmiecanie i określenie stopniowych, racjonalnych poziomów recyklingu przez gminy to niektóre z propozycji zmian, których celem jest uelastycznienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i obniżenie kosztów jego funkcjonowania – podkreślił wiceminister Ozdoba.

Chcemy zaostrzyć kary za nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Chodzi m.in. o porzucanie ich na terenach publicznych, tj. drogach, placach czy terenach zielonych. Podwyższone kary, wraz z udoskonalonymi metodami identyfikowania sprawców, pozwolą na ograniczenie tego typu negatywnych zachowań – zaznaczył Jacek Ozdoba.

Polskie samorządy długo czekały na ten dzień. Dzięki współpracy samorządów z Ministerstwem Klimatu udało się wypracować odważne zmiany, które oznaczają oszczędności dla naszych mieszkańców – dodał Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli.

Zakres planowanych zmian w przepisach – kary

Zakres planowanych zmian w przepisach zaproponowany przez Ministerstwo Klimatu obejmuje m.in. zaostrzenie kar za nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Obecnie kary za porzucanie odpadów na terenach publicznych lub prywatnych są znacznie niższe, niż koszty ich legalnego pozbycia się np. w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-ach) – zaznacza resort i dodaje, że motywuje to sprawców do wykroczeń, które stały się obecnie plagą. W związku z tym planowane jest podniesienie wymiaru kar za zaśmiecanie miejsc publicznych (dróg, ulic, placów ogrodów, plaż, trawników lub zieleńców) do 5000 zł. Do tego samego poziomu wzrosną również kary za wyrzucanie nieczystości na cudzym gruncie polnym.

Ponadto przewidywane jest wprowadzenie sankcji, w postaci administracyjnych kar pieniężnych, w przypadkach zlecania obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganej decyzji lub wpisu do rejestru.

Zakres planowanych zmian w przepisach – bez konieczności odbioru bioodpadów

Zgodnie z planowanymi przepisami, gmina, która zwolni właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady z części opłaty oraz z obowiązku posiadania brązowego pojemnika, będzie mogła odmówić odebrania bioodpadów nie tylko z brązowego pojemnika, ale również wtedy, gdy znajdą się one w dowolnym innym pojemniku lub worku – wskazuje ministerstwo i tłumaczy, że obecnie gminy, szczególnie na terenach wiejskich, muszą zapewniać odbiór bioodpadów nawet wtedy, gdy są one przetwarzane przez właściciela nieruchomości i brązowe pojemniki są puste, co generuje niepotrzebne koszty w systemie.

Zmiana stawki maksymalnej dla nieruchomości niezamieszkanych

Obecna granica ustawowa stawek opłat za pojemniki nie wystarcza do pokrycia kosztów, które generowane są w systemie przez nieruchomości niezamieszkane. Skutkiem tego jest konieczność dopłacania do tych kosztów ze środków pozyskiwanych od mieszkańców lub rezygnacja z obsługi nieruchomości niezamieszkanych przez gminę. Nowe ustawowe stawki maksymalne mają wyeliminować ten problem – podkreśla resort.

Możliwość indywidualnego rozliczania mieszkańców (blok)

Zakres planowanych zmian w przepisach przewiduje, że gmina, która zapewni samodzielnie lub we współpracy z właścicielem nieruchomości możliwości techniczne identyfikacji, który lokal w budynku wielorodzinnym segreguje odpady, a który nie, będzie mogła zastosować znacznie bardziej sprawiedliwe rozliczanie opłat wg lokali, a nie wg całego właściciela nieruchomości (najczęściej jest to cały budynek). Odpowiedzialność zbiorowa za wynik segregacji w budynkach wielorodzinnych powoduje konieczność podwyższania opłat wszystkim mieszkańcom budynku, nawet jeśli większość jego mieszkańców przykłada się do segregacji – przekonuje ministerstwo.

Zakres planowanych zmian w przepisach – określenie stopniowych poziomów recyklingu

Jak wskazuje resort, prawo wspólnotowe ureguluje nową metodę obliczania recyklingu i ponownego użycia względem ogólnej masy wytwarzanych odpadów dopiero w 2025 r., ustanawiając poziom na 55%. Obecnie gminy osiągają wg tej metody poziom ok. 20%, dlatego już od 2021 r. obowiązywać będzie nowa metoda, a poziomy będą sukcesywnie i stopniowo rosnąć (2021 r. – 25%, 2022 r. – 30%, 2023 r. – 35%, 2024 r. – 45%) do wymaganego na 2025 r. poziomu 55%.

Ponadto, jeśli gmina zapewni osiąganie celów recyklingu i ponownego użycia innymi sposobami niż jednolity system pięciofrakcyjny, to na podstawie decyzji Ministra Klimatu będzie mogła skorzystać z odstępstwa dla części lub całego swojego terytorium, które zaproponuje na podstawie szczegółowego wniosku.

Zakres planowanych zmian w przepisach a instalacje przetwarzające odpady komunalne

Zakres planowanych zmian w przepisach odnosi się również do funkcjonowania instalacji przetwarzających odpady komunalne. Proponowane nowe rozwiązania dotyczą m.in. zniesienia obowiązku prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów dla podmiotów gospodarujących odpadami niepalnymi. Zaproponowano również przywrócenie dopuszczalnego czasu magazynowania odpadów (np. paliwa alternatywnego) do 3 lat, z wyjątkiem tych, które są przeznaczone do składowania.

Planowane jest również zwolnienie z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia roszczeń dla odpadów magazynowanych selektywnie i przyjętych do procesu recyklingu przez posiadacza odpadów prowadzącego proces recyklingu – wskazuje resort. Ponadto nowe przepisy przewidywać będą możliwość złożenia zażalenia na postanowienie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej w zakresie spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej, aby umożliwić przedsiębiorcom usunięcie braków stwierdzonych podczas kontroli i dalsze prowadzenie działalności.

Na podstawie www.gov.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama