Gospodarka odpadami w firmie

Gospodarka odpadami w firmie prowadzonej „w domu”

Wielu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zaciszu domowego ogniska, często staje przed problemem właściwego postępowania z wytwarzanymi przez siebie, w ramach tak prowadzonej działalności, odpadami. Czy powinni oni oddzielać odpady domowe, od tych wytwarzanych „w firmie”? Czy powinni posiadać jakieś dodatkowe umowy na odbiór tak wytwarzanych odpadów? Czy, jako wytwórcy odpadów, powinni posiadać wpis w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, zwanej w skrócie BDO? Warto zatem poświęcić nieco uwagi temu, jak powinna być prowadzona gospodarka odpadami w firmie prowadzonej „w domu”.

Pytań jest sporo, a odkodowanie obowiązujących w tym zakresie regulacji nie jest rzeczą łatwą.

Gospodarka odpadami w firmie a odpady komunalne

Rozpatrując zagadnienie, jakim jest gospodarka odpadami w firmie prowadzonej w lokalu mieszkalnym, w pierwszej kolejności wśród masy wszystkich wytwarzanych odpadów warto wyodrębnić specjalną ich grupę, czyli odpady komunalne. Wyróżnienie to jest niezwykle istotne, bowiem odpady komunalne podlegają specyficznym rozwiązaniom prawnym.

Przez odpady komunalne ustawodawca nakazuje rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych oraz – i ta część definicji będzie dla przedsiębiorców kluczowa – odpady pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter i skład są podobne do odpadów z gospodarstw domowych, w szczególności niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady selektywnie zebrane. Jednocześnie w definicji tej wskazano, jakie odpady nie mieszczą się w tej specyficznej grupie odpadów, wyłączając z niej m.in. odpady budowlane i rozbiórkowe.

Tym samym jeśli w ramach prowadzonej działalności wytwarzane są odpady, które pod względem charakteru i składu nie różnią się od tych wytwarzanych w gospodarstwach domowych, mogą zostać zaklasyfikowane jako odpady komunalne. Przy czym wśród tak ogólnie zakreślonych kryteriów, z pewnością nie bez znaczenia będzie masa czy ilości tak powstających odpadów.

Tak więc, ogół odpadów powstających w prowadzonej w lokalu mieszkalnym firmie, można podzielić na odpady komunalne oraz odpady pozostałe.

Kable, baterie, telefon, toner do drukarki, odpady z papieru, tworzyw sztucznych, opakowania po środkach czystości – jeśli tylko skład i charakter odpadów na to pozwala, mieszczą się w ww. definicji odpadów komunalnych. Ta bowiem, po ostatniej nowelizacji, nie wyłącza ze swego zakresu odpadów o właściwościach niebezpiecznych.

Gospodarka odpadami w firmie prowadzonej w domu a wpis do BDO

W myśl generalnej zasady, każdy wytwórca odpadów powinien posiadać wpis w BDO. Jednak od tej zasady są pewne wyjątki.

Pierwszy odnosi się właśnie do wytwórców odpadów komunalnych, którzy zostali zwolnieni z tego obowiązku – oczywiście w zakresie tej konkretnej grupy odpadów.

Jeśli jednak przedsiębiorca wytwarza inne odpady, niepozwalające zaklasyfikować się jako odpady komunalne np. palety drewniane z dostarczanych mu do dalszej odsprzedaży wysyłkowej towarów, wówczas powinien on sprawdzić, czy dany odpad i w jakiej masie mieści się na liście odpadów zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, a tym samym niewymagających ujęcia ich w rejestrze BDO. Dla przytoczonych palet roczny limit umożliwiający wytwarzanie tego rodzaju odpadu, bez wpisu do BDO, wynosi do 1 tony rocznie. W rozporządzeniu ujęto jednak znacznie szerszy katalog odpadów, umożliwiający skorzystanie ze zwolnienia.

Sposób postępowania z odpadami

Jeśli przedsiębiorca wytwarza odpady niebędące odpadami komunalnymi to w myśl generalnej zasady powinien przekazać je odbiorcy posiadającemu stosowane zezwolenie. Może także przekazać je innemu podmiotowi, o ile ten może powołać się na ustawowe zwolnienie z obowiązku legitymowania się tego typu decyzją administracyjną. Przykładowo istnieje pewna lista odpadów, które mogą zostać przekazane osobom fizycznym do wykorzystania na własne potrzeby, a taki odbiorca zwolniony jest z obowiązku posiadania odpowiedniej decyzji administracyjnej na zbieranie czy przetwarzanie odpadów.

Nie ma również przeszkód prawnych, aby przedsiębiorca skorzystał z dostępnych systemów gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów – przykładowo odbiór zużytego sprzętu przez sprzedawcę (tu obowiązek odbioru sprzętu przez sprzedawcę dotyczy tylko sprzętu kwalifikowanego jako sprzętu przeznaczony dla gospodarstw domowych, co jednak nie jest równoznaczne ze sprzętem pochodzącym z gospodarstw domowych), czy oddawania baterii do tzw. miejsc odbioru, którymi mogą być też punkty zbierania tego rodzaju odpadów w sklepach.

Kiedy trzeba poinformować gminę?

Problemy pojawiają się jednak, gdy podejmujemy próbę ustalenia w jaki sposób postępować z odpadami wytwarzanymi w prowadzonej w lokalu mieszkalnym firmie, które klasyfikują się jako odpady komunalne. Trzeba bowiem zwrócić uwagę, że w odniesieniu do tych odpadów wychodzimy z reżimu ustawy o odpadach i wchodzimy na grunt przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Aktualnie zapewnienie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jest obowiązkiem gminy. W zamian mieszkańcy zobowiązani są do uiszczania odpowiedniej opłaty. Jednak w ramach opłaty ponoszonej przez mieszkańców, patrząc przez pryzmat prowadzenia firmy w domu, mogą być odbierane tylko odpady pochodzące z obsługi biurowej działalności gospodarczej, prowadzonej w „części” lokalu mieszkalnego. Oznacza to, że prowadzenie „w domu” działalności wykraczającej poza tak określony zakres, wymaga poinformowania gminy, która powinna uwzględnić ten fakt przy wyliczeniu opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych. Jeśli zaś przedsiębiorca nie zostanie objęty obowiązkiem ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, powinien we własnym zakresie zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Artykuł został opublikowany w ramach współpracy z Kancelarią Ochrony Środowiska

Kancelaria Ochrony Środowiska

Marta Banasiak

prawnik specjalizujący się w zagadnieniach prawa ochrony środowiska, w tym odnoszących się do kontroli WIOŚ w przedsiębiorstwie oraz postępowań administracyjnych dotyczących kwestii środowiskowych.
Wieloletnia praktyka zawodowa związana z zagadnieniami prawa ochrony środowiska, w tym niemal dwuletnie doświadczenie w organie administracji rządowej, pozwalają jej spojrzeć na zagadnienia kontroli oraz postępowań administracyjnych z szerokiej perspektywy.
W 2018 r. ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Aktualnie związana z Kancelarią Ochrony Środowiska.
e-mail: kancelariabanasiak@gmail.com

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny