Numer rejestrowy

Gospodarka odpadami. Numer rejestrowy równie ważny jak NIP

Powołany do życia ustawą o odpadach rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, zwany też bazą danych o odpadach (BDO), choć w istocie stanowiący tylko jej element, oficjalnie rozpoczął funkcjonowanie 24 stycznia 2018 r.

Fakt jego utworzenia zapowiedziała już w 2012 r. „nowa” ustawa o odpadach. Jednak ze względu na ogrom wyzwań, z jakimi musieli zmierzyć się twórcy rejestru, termin jego udostępnienia kilkukrotnie przesuwano. Ostatecznie, z początkiem bieżącego roku, system został udostępniony, co pociągnęło za sobą szereg obowiązków po stronie podmiotów zobowiązanych do rejestracji w nim.

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Rejestr to swoistego rodzaju baza danych, w której gromadzone są informacje dotyczące podmiotów zajmujących się szeroko rozumianą gospodarką odpadami. Przepisy odpadowe szczegółowo określają rodzaje aktywności, których prowadzenie uwarunkowane jest posiadaniem wpisu w rejestrze. Co istotne, ujawnieniu w tej bazie podlegają nie tylko podmioty prowadzące działalność stricte odpadową, na co mógłby wskazywać tytuł ustawy stanowiącej podstawę jego funkcjonowania, a więc ich wytwórcy, podmioty zbierające, przetwarzające czy transportujące odpady. Posiadaniem wpisu powinny się także legitymować podmioty, których działalność na pierwszy rzut oka nie ma nic wspólnego z odpadami. Przykładowo, wpisowi do BDO podlegają także podmioty, które wprowadzają na terytorium kraju określone rodzaje produktów, takich jak sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie lub akumulatory, pojazdy czy produkty w opakowaniach, realizując tę działalność w oparciu o przepisy wynikające z innych ustaw, potocznie nazywanych „produktowymi”.

Wpis do rejestru wiąże się m.in. z przydzieleniem danemu podmiotowi indywidualnego, 9-cyfrowego numeru rejestrowego, przypisanego „dożywotnio” do konkretnego podmiotu. Nie jest on jednak tylko konkretyzacją kolejnej pozycji w BDO, ale w istocie stanowi legitymację do prowadzenia działalności objętej obowiązkiem posiadania wpisu. Jak wynika bowiem z ustawy o odpadach, działalność w zakresie objętym wpisem może być prowadzona tylko przez podmioty taki wpis posiadające, zaś jej prowadzenie wbrew temu obowiązkowi zagrożone zostało sankcją finansową.

Numer rejestrowy – wymóg posługiwania się rozszerzony

Numerem rejestrowym podmioty wpisane do BDO będą się posługiwały, przede wszystkim wypełniając dokumenty związane z gospodarką odpadami, takie jak karty ewidencji odpadów czy karty przekazania odpadów. Ale jest on istotny również z innych względów. W odniesieniu do transportujących odpady będzie on stanowił jedyne potwierdzenie, że podmiot ten posiada uprawnienia w tym zakresie, gdyż w związku z utworzeniem rejestru straciły ważność dotychczas funkcjonujące zezwolenia na transport odpadów. To za pośrednictwem tego numeru sprzedawcy będą mogli zrealizować swoje ustawowe obowiązki i zweryfikować, czy oferowane przez nich produkty w opakowaniach mogą być przez nich udostępniane, ponieważ zostały wprowadzone do obrotu przez podmiot posiadający wymagany prawem wpis w rejestrze.

W stosunku do części podmiotów podlegających obowiązkowi posiadania wpisu, wymóg posługiwania się numerem rejestrowym został jednak znacznie rozszerzony. Podmioty wprowadzające sprzęt i autoryzowani przedstawiciele, wprowadzający baterie lub akumulatory, wprowadzający pojazdy, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań, a także podmioty wprowadzające na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony lub oleje smarowe (notabene katalog ten pokrywa się z katalogiem zobowiązanych do uiszczenia opłaty rocznej za utrzymanie wpisu w rejestrze) zostały zobligowane do umieszczania numeru rejestrowego, także na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. I choć przepisy nie precyzują, o jakie dokładnie dokumenty chodzi, należy przypuszczać, że są to wszelkie dokumenty, które wiążą się z działalnością objętą obowiązkiem wpisu, a więc mogą to być zarówno dokumenty księgowe (faktury czy rachunki), jak i oferty, umowy czy broszury informacyjne.

Numer rejestrowy obok NIP, KRS lub REGON

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby numerem tym posługiwać się również w odniesieniu do innych aktywności, wskazując go razem z innymi danymi identyfikującymi dany podmiot. Brak regulacji co do formy, w jakiej numer ma zostać uwidoczniony, pozwala przyjąć, że może on być wymieniony w stopce dokumentu obok danych podmiotu takich jak np. NIP, KRS lub REGON, bądź zostać umieszczony na pieczęci firmowej, którą podmiot opatruje generowane przez siebie dokumenty. Numer ten powinien jednak faktycznie widnieć na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością, której podjęcie wymaga posiadania wpisu w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Warto więc zwrócić uwagę na ten nienastręczający raczej w praktyce większych problemów obowiązek, ponieważ zaniechanie w tym zakresie może zostać potraktowane jako delikt administracyjny i skutkować nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej, której minimalna wysokość określona została na poziomie 5000 zł, zaś jej górna granica może sięgnąć (choć raczej tylko teoretycznie) miliona złotych.

fot. na otwarcie sozosfera.pl

Marta Banasiak

Marta Banasiak

aplikant radcowski przy OIRP we Wrocławiu oraz absolwentka Politechniki Wrocławskiej na kierunku Ochrona Środowiska. Od 2016 r. współpracuje z GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Sp. P. Specjalizuje się w zagadnieniach szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska, w tym analizach przewidzianych prawem obowiązków w kontekście konkretnych przedsięwzięć, zarówno na etapie procesu inwestycyjnego jak i późniejszego funkcjonowania.
e-mail: marta.banasiak@gww.pl

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama