gospodarka odpadami komunalnymi z dofinansowaniem

Gospodarka odpadami komunalnymi z dofinansowaniem

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (UMWK-P) poinformował, że 26 września br. uruchomione zostało dofinansowanie dla kilku projektów z dziedziny gospodarki odpadami.

Wręczyliśmy umowy o dofinansowanie na niezwykle ważne projekty dotyczące gospodarki odpadami. Dzięki takim działaniom zwiększa się udział odpadów zebranych selektywnie oraz poddanych odzyskowi i recyklingowi – powiedział Piotr Całbecki, marszałek województwa.

Po prawie 7 mln zł otrzymały miejskie instytucje odpowiedzialne za gospodarkę odpadami w Grudziądzu i Chełmnie. Środki te wspomogą modernizacje zakładów zagospodarowania odpadów – informuje UMWK-P.

Zmodernizują instalację MBP, czyli gospodarka odpadami komunalnymi z dofinansowaniem

Zakład Gospodarki Odpadami w położonym pod Grudziądzem Zakurzewie zmodernizuje instalację do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP).

Projekt pn. „Modernizacja instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów poprzez dostawę i montaż instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie gm. Grudziądz” polegać będzie na modernizacji istniejącej poprzez rozbudowanie linii sortowniczej o urządzenia służące do doczyszczania surowców wtórnych oraz odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z mechanicznego przetwarzania odpadów.

Jak podaje UMWK-P, na nową instalację składać się będą m.in.: rozrywarka worków, bufor załadowczy, kabina sortownicza, separator metali żelaznych i nieżelaznych, separator frakcji lekkiej, belownica oraz przenośniki taśmowe. Modernizacja zakładu MBP ma się przyczynić do wzrostu ilości odzyskiwanych surowców wtórnych, a także umożliwić spełnienie wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach. Realizacja inwestycji ma się zakończyć do 31. marca 2020 r. Koszt realizacji zadania to ponad 9,8 mln zł, a dofinansowanie ma wynieść 6,8 mln zł.

Rozbudowa i modernizacja linii sortowniczej

Natomiast Zakład Zagospodarowania Odpadami w Osnowie pod Chełmnem rozbuduje i zmodernizuje linię sortowniczą. Przedsięwzięcie zostało zatytułowane „Modernizacja istniejącego ZZO w Osnowie (w tym rozbudowa technologii, zakup maszyn i urządzeń, rozbudowa i modernizacja obiektów) w celu polepszenia wydajności, jakości i ilości frakcji wysortowanej”. Będzie ono polegać na rozbudowie i modernizacji linii sortowniczej.

Jak zaznacza UMWK-P, wstawienie drugiej linii sortowniczej do istniejącej hali pozwoli na niezależną od siebie pracę dwóch linii jednocześnie. Dzięki temu zwiększyć się ma wydajność zakładu, a także odzysk odpadów opakowaniowych.

Inwestycja będzie prowadzona we wsi Osnowo na południe od miasta Chełmno, a termin zakończenia jej realizacji to 31. grudnia 2019 r. całkowity koszt projektu został oszacowany na ponad 9,8 mln zł, a wysokość dofinansowania sięgnąć ma niespełna 6,8 mln zł.

Zakup wyposażenia technologicznego – gospodarka odpadami komunalnymi z dofinansowaniem w Toruniu

Z kolei 5 mln zł wsparcia otrzyma Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Toruniu na zakup wyposażenia technologicznego (m.in. ładowarek kołowych) dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu (ZUOK).

Toruński projekt zatytułowany został „Dostawa wyposażenia technologicznego dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu”. Jego całkowita wartość to niemal 7,2 mln zł, przy dofinansowaniu w wysokości niemal 5 mln zł.

Projekt przewiduje dostawę wyposażenia technologicznego dla ZUOK, w tym ładowarek kołowych, rozdrabniacza wolnoobrotowego, a także przesiewacza bębnowego i kompaktora. Przedsięwzięcie uwzględnia także działania informacyjno-edukacyjne.

Jak podaje UMWK-P, główną przyczyną realizacji projektu jest potrzeba usprawnienia funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Torunia.

PUK rozbuduje linię sortowniczą

Z kolei linię sortowniczą rozbuduje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie (PUK). Otrzymało na to ponad 0,5 mln zł, a całkowita wartość inwestycji sięga powyżej 2,4 mln zł.

Projekt nosi tytuł „Rozbudowa linii sortowniczej w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Lipnie”, a zakłada inwestycję umożliwiającą sortowanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów opakowaniowych na frakcje nadające się do recyklingu. Linia sortownicza będzie rozbudowana o rozrywarkę do worków, prasę do belowania i separator metali nieżelaznych. Projekt będzie realizowany w 2020 r.

Na podstawie www.kujawsko-pomorskie.pl i www.kujawsko-pomorskie.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny

reklama