in-house-odbieranie-odpadow

Gospodarka odpadami komunalnymi – in-house

Od wejścia w życie przepisów potocznie nazwanych „rewolucją śmieciową” obserwujemy wpływ nowych uregulowań prawnych na warty ponad 5 mld zł rynek odpadów komunalnych w gminach. Ostatnią taką regulacją, która potencjalnie może przemodelować ten rynek, jest Ustawa z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, dopuszczająca od 1 stycznia br. stosowanie w gospodarce odpadami tzw. zamówień in-house.

Na podstawie danych dotyczących 1380 gmin (stan na maj 2017 r.), przeanalizowanych po wejściu w życie nowelizacji przepisów, odsetek gmin w Polsce obsługiwanych w trybie umownie określanym jako in-house, oszacowano obecnie na ok. 5% (127 gmin). Dodać przy tym należy, że w 96 samorządach gminnych zamówienia te były udzielane w trybie przewidzianym art. 67 ust. 1 pkt. 12-15 P.z.p., natomiast w pozostałych przypadkach gminy udzielały zamówień swoim zakładom budżetowym lub spółkom komunalnym w innym trybie, niezwiązanym z obowiązkiem publikacji informacji.

in-house

Warszawa bez in-house

Wbrew powszechnym oczekiwaniom na zastosowanie zamówienia w trybie in-house nie zdecydowała się Warszawa, udzielając dotychczasowym wykonawcom zamówień uzupełniających do końca 2018 r. Diametralna zmiana sytuacji nastąpiła natomiast w gminie miejskiej Lubin. Po rozwiązaniu dotychczasowej, trwającej od 2013 r., a zawartej na 10 lat, umowy z konsorcjum firm wyłonionym w drodze przetargu, od czerwca br. Miasto obsługuje – w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12 – spółka komunalna MPO Lubin. Warto dodać, że wspomniana umowa z konsorcjum firm, zawarta w Lubinie w 2013 r., ze względu na przewidywany czas jej obowiązywania, stanowiła ewenement.

Ciekawym przypadkiem jest powierzenie w drodze porozumienia międzygminnego zadań własnych w zakresie gospodarki komunalnej jednej gminy innej gminie, która z kolei zawiera umowę w trybie in-house z własną spółką komunalną, jak to ma miejsce w odniesieniu do gmin Tarnów Opolski i Gogolin. Inna sytuacja występuje w przypadku Miasta Nowa Ruda oraz Gminy Nowa Ruda. Na podstawie porozumienia międzygminnego przeprowadzono tam wspólne postępowanie o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 14, w wyniku którego każda z gmin zawarła umowę ze spółką Noworudzkie Usługi Komunalne. W spółce tej oba samorządy sprawują kontrolę odpowiadającą kontroli nad własnymi jednostkami, gdyż w skład organów decyzyjnych spółki wchodzą przedstawiciele obu zamawiających.

In-house – bez znaczącego wpływu na rynek

Stwierdzić trzeba jednak, że wprowadzone zmiany nie wywarły do tej pory znaczącego wpływu na rynek. W porównaniu do danych z września ubiegłego roku liczba samorządowych podmiotów odbierających odpady od mieszkańców wzrosła nieznacznie z 387 na 407, co odpowiada wzrostowi udziału w ogólnej liczbie firm z 52 na 54%. Wśród podmiotów tych pojawia się natomiast coraz więcej firm obsługujących swoją gminę w trybie in-house – obecnie jest to już ponad 30% wszystkich podmiotów samorządowych (z uwzględnieniem zakładów budżetowych).

gospodarka odpadami komunalnymi - in-house

Podobnie znikome zmiany zaobserwowano dotychczas, jeśli chodzi o podział rynku wg struktury własnościowej firm. Wprawdzie szacowany udział podmiotów samorządowych wzrósł z 31% we wrześniu ubiegłego roku na 33%, jest to jednak wartość mieszcząca się w granicach błędu statystycznego.

in-house - odpady komunalne

*Udział wartościowy w rynku szacowany jest w oparciu o wyniki analizowanych postępowań na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów, a przeprowadzona analiza nie uwzględnia np. ewentualnego podwykonawstwa udzielanego na rzecz innych podmiotów.

To na pewno nie koniec zmian zachodzących na rynku, jednak ich zakres będzie można ocenić prawdopodobnie dopiero w przyszłym roku, gdyż kolejna duża grupa postępowań o udzielenie zamówienia na odbiór odpadów, obejmująca ok. 50% gmin, powinna zostać rozstrzygnięta do końca 2017 r.

fot. n otwarcie sozosfera.pl

Tags

reklama

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny