w ujęciu statystycznym

Gospodarka komunalna w ujęciu statystycznym

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował kolejne opracowanie prezentujące informacje liczbowe dotyczące zagadnień związanych z gospodarką komunalną.

Publikacja pt. „Infrastruktura komunalna w 2017 r.” zebrała informacje statystyczne na temat gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki energetycznej i gazownictwa, gospodarki cieplnej, odpadami i w zakresie postępowania z nieczystościami ciekłymi.

Wodociągi i kanalizacja w ujęciu statystycznym

Analogicznie do lat poprzednich, w 2017 r. odnotowano kolejne inwestycje w obszarze infrastruktury techniczno-sanitarnej – wskazuje (GUS).
W 2017 r. długość sieci wodociągowej osiągnęła w Polsce prawie 304 tys. km, a liczba przyłączy – ponad 5,6 mln. W porównaniu z 2016 r. długość wybudowanej lub przebudowanej sieci wodociągowej zwiększyła się o 2,9 tys. km, przy jednoczesnym wzroście liczby przyłączy do budynków o ponad 71 tys. szt. Ponad 77% sieci wodociągowej oraz ok. 61,6% przyłączy do budynków zlokalizowanych było na terenach wiejskich. W porównaniu z rokiem poprzednim długość sieci wodociągowej wzrosła w miastach o ponad 1,1 tys. km, a liczba przyłączy o prawie 40 tys. szt. Na terenach wiejskich przybyło ponad 1,8 tys. km sieci, a liczba przyłączy wzrosła o ponad 31 tys. szt. – wylicza GUS.

W 2017 r. długość sieci kanalizacyjnej osiągnęła w Polsce ok. 156,8 tys. km, przy liczbie przyłączy do budynków wynoszącej ok. 3,3 mln. szt. Na obszarach wiejskich usytuowane było 58,7% sieci kanalizacyjnej oraz 45,3% przyłączy. W porównaniu z 2016 r. długość sieci na terenach wiejskich wzrosła o niemal 1,6 tys. km (o 1,7%). W tym samym czasie liczba przyłączy powiększyła się o prawie 36 tys. szt. (o 2,4%). W analogicznym okresie w miastach wybudowano ponad 1,2 tys. km sieci (wzrost o 1,9%) i ok. 46 tys. szt. przyłączy (wzrost o 2,6%). W miastach na koniec 2017 r. z sieci kanalizacyjnej korzystało 90,2% ludności, a na obszarach wiejskich 40,8%.

Jak podaje GUS, ilość ścieków odprowadzonych z gospodarstw domowych w 2017 r. wyniosła 954,4 hm3 i wzrosła w porównaniu do 2016 r. o 16 hm3.

Odpady komunalne w ujęciu statystycznym

Omawiane opracowanie obejmuje także gospodarkę odpadami komunalnymi. Można się z niego dowiedzieć, że w 2017 r. w Polsce wytworzono 11 968,7 tys. ton odpadów komunalnych. Ta liczba oznacza wzrost o 2,7% w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Na jednego mieszkańca Polski przypadło średnio 312 kg zebranych odpadów komunalnych. Przy czym, jak podaje GUS, w miastach było to 371 kg, a na terenach wiejskich – 222 kg.
Najwięcej opadów komunalnych wytworzonych przypadało na 1 mieszkańca województw: dolnośląskiego i zachodniopomorskiego (po 374 kg), lubuskiego (360 kg) oraz śląskiego (352 kg), najmniej odpadów komunalnych wytworzyli natomiast mieszkańcy województw: świętokrzyskiego (188 kg), lubelskiego (207 kg) i podkarpackiego (218 kg).

W 2017 r. odnotowano wzrost udziału odpadów zebranych lub odebranych selektywnie w ogólnej ilości wytworzonych odpadów komunalnych – do 27,1% z 25,3% w 2016 r. Całkowita waga zebranych lub odebranych selektywnie odpadów wzrosła z ok 2 942 tys. ton w 2016 r. do ok. 3 239 tys. ton w 2017 r. – wskazuje GUS.

Na jednego mieszkańca Polski przypadało około 84 kg zebranych lub odebranych selektywnie odpadów komunalnych (rok wcześniej – 77 kg), przy czym w miastach było to 98 kg, a na obszarach wiejskich – 64 kg.

Więcej informacji w opracowaniu „Infrastruktura komunalna w 2017 r.” – zachęcamy do lektury.

Na podstawie „Infrastruktura komunalna w 2017 r.”, GUS

fot. sozosfera.pl

partner portalu

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny

partner medialny

reklama

reklama

reklama