Ewidencja transportu odpadów

Ewidencja transportu odpadów – planowane zmiany

Podczas gdy przedstawiciele suwerena wypoczywają na sejmowych wakacjach, w ministerstwach nie ustają prace nad doskonaleniem prawodawstwa. Jak wynika z dokumentów opublikowanych przez Rządowe Centrum Legislacji1, Stały Komitet Rady Ministrów przyjął niedawno projekt kolejnej nowelizacji ustawy o odpadach i rekomendował go Radzie Ministrów. Można zatem spodziewać się rozpoczęcia etapu sejmowego już wczesną jesienią.

Zasadniczym celem nowelizacji jest transpozycja postanowień dyrektywy 2015/1127. Tym samym wprowadzane zmiany w dużej mierze dotyczą definicji odpadów niebezpiecznych, opisu ich właściwości oraz możliwości klasyfikowania niejednoznacznych odpadów jako inne niż niebezpieczne. Jak to zwykle bywa, prace implementacyjne uznano przy tym za dobrą okazję do wskazania także innych problemów wymagających legislacyjnej interwencji.

Baza danych odpadowych – pośpiech złym doradcą

Po pierwsze, warto zwrócić uwagę na przepisy dotyczące sprawozdawczości. Przyjmując nową ustawę o odpadach, ustawodawca wprowadził (art. 79-84) instytucję bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) oraz zintegrowane regulacje dotyczące rocznych sprawozdań odpadowych (art. 73-78). Zgodnie z ustawą, baza danych powinna powstać najpóźniej do 24 stycznia 2018 r. W odniesieniu do sprawozdań, zachowano dotychczasowy system dla lat 2012-2014, po czym rozciągnięto go także na lata 2015-2016. Zatem formalnie, za rok bieżący przedsiębiorcy powinni złożyć sprawozdania już w nowej formule. Uznając mądrość powiedzenia, że pośpiech jest złym doradcą, projektodawca proponuje jednak przesunięcie terminu utworzenia BDO na 1 stycznia 2019 r., ze stosownym wydłużeniem dotychczasowego systemu sprawozdawczości.

Szczególnie interesujące pozostają propozycje zmian w zakresie ewidencjonowania transportu odpadów. Niektóre zbierane frakcje posiadają bowiem istotną wartość rynkową, co wiąże się z powstaniem naturalnego popytu po stronie ich odbiorców. W przypadku dużej części, faktyczna wartość odpadów pozostaje jednak ujemna, a sprzedawana usługa polega na ich odebraniu i udokumentowanym zagospodarowaniu. Wiąże się to nieodłącznie z ryzykiem funkcjonowania szarej strefy i pozostawania w obrocie dokumentów nieodpowiadających rzeczywistości. Stąd projektodawca uznał za stosowne zaostrzenie obowiązków dokumentacyjnych, związanych z przekazywaniem odpadów.

Karta przekazania odpadów

Karta przekazania odpadów ma wskazywać datę i godzinę rozpoczęcia transportu oraz dostarczenia odpadów. Proponuje się ponadto wprowadzenie osobnego dokumentu, tj. karty przekazania odpadów komunalnych, sporządzanej przez podmiot odbierający te odpady. Będzie wskazywała nazwę i obszar gminy pochodzenia opadów, datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia odbierania odpadów oraz dostarczenia ich kolejnemu posiadaczowi.
Dane z przedmiotowych kart pozostaną zintegrowane z BDO. Kierowca pojazdu będzie obowiązany do posiadania potwierdzenia wygenerowanego z ww. bazy, umożliwiającego weryfikację danych dotyczących transportu. Posiadacz przejmujący odpady potwierdzi ich odebranie, wraz z datą oraz godziną, niezwłocznie po otrzymaniu odpadów. Osobno zostanie to potwierdzone także przez transportującego. Uchybienia w powyższym zakresie pozostaną zagrożone karą grzywny. Założenia projektodawcy dotyczące praktycznego funkcjonowania nowego systemu zostały szerzej opisane w uzasadnieniu nowelizacji.

Na problemy związane z propozycją zwraca uwagę Ministerstwo Energii. Wskazuje, że w przypadku dużych jednostek przemysłowych, takich jak kopalnie, elektrownie, elektrociepłownie czy koksownie, strumień odpadów jest stabilny, przewidywalny i jednorodny, zatem obecnie funkcjonujące dokumenty ewidencyjne można łatwo zweryfikować. Jednocześnie, w przypadku wejścia w życie nowelizacji, przedsiębiorcy przemysłowi będą musieli wystawiać rocznie nawet kilkadziesiąt tysięcy osobnych kart przekazania odpadów. Ministerstwo Środowiska uznało te szacunki za zdecydowanie zawyżone, wskazując jednocześnie, że powiązanie kart i BDO pozwoli na faktyczne ograniczenie obowiązków dokumentacyjnych w związku z systemem automatycznego wypełniania danych.

Nowelizacja ustawy o odpadach jeszcze w tym roku?

Z uwagi na niepożądany stan niejasności dotyczący sprawozdawczości rocznej, można spodziewać się przyjęcia nowelizacji w jej ostatecznym kształcie jeszcze w tym roku.

Z uwagi na niepożądany stan niejasności dotyczący sprawozdawczości rocznej, można spodziewać się przyjęcia nowelizacji w jej ostatecznym kształcie jeszcze w tym roku.

Źródło:

  1. legislacja.rcl.gov.pl

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny