Ewidencja odpadów od 2020 r.

Ewidencja odpadów od 2020 r. – zmiany zasad

Ewidencja odpadów od 2020 r. ma się odbywać wyłącznie elektronicznie – taką zmianę zakłada przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o odpadach. Chodzi o wprowadzenie dodatkowego modułu w elektronicznej bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Moduł ten będzie służyć prowadzeniu ewidencji odpadów za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie. Zwiększeniu ulegnie również liczba informacji zamieszczanych w ewidencji odpadów, dzięki czemu Ministerstwo Środowiska będzie mogło zbierać dane w czasie rzeczywistym, które pozwolą na bieżącą kontrolę gospodarki odpadami.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw wpłynął już do Sejmu oraz został skierowany do prac w komisjach. Zmiana ustawy związana jest z koniecznością przystosowania się do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. BDO ma wejść w życie z początkiem przyszłego roku.

Od 2020 r. ewidencja odpadów wyłącznie w systemie teleinformatycznym

Obecnie można prowadzić ewidencję odpadów także w systemie teleinformatycznym, pod warunkiem posiadania możliwości składania podpisu elektronicznego. Od 2020 r. ewidencję odpadów trzeba będzie obowiązkowo i wyłącznie prowadzić w systemie teleinformatycznym. Wielu ekspertów uznaje, że dotrzymanie tego terminu jest mało prawdopodobne, lecz nie należy wykluczać sytuacji, w której ostatecznie dojdzie do zmiany sposobu prowadzenia ewidencji, a o szeregu szczegółów podmioty przetwarzające odpady dowiedzą się na kilka dni przed wejściem w życie nowych regulacji.

Celem BDO jest uszczelnienie systemu gospodarki odpadami oraz walka z „szarą strefą”. Temu zadaniu mają służyć liczne dane zbierane w Bazie, której funkcjonalność ma zostać znacznie poszerzona. Dzięki bieżącemu wprowadzaniu danych organy, bez żadnych problemów, będą mogły identyfikować wytwórcę i kolejnych posiadaczy odpadów.

Zgodnie z projektem, BDO będzie zawierała rejestr podmiotów gospodarujących odpadami, w tym wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, a także dane na temat osiągniętych poziomów zbierania, recyklingu i odzysku.

Wpis do rejestru podmiotów gospodarującymi odpadami oraz wszelkie w nim zmiany odbywać się będą, co do zasady, wyłącznie on-line. Jedyny wyjątek będzie dotyczył przedsiębiorcy zagranicznego, który nie ustanowi swojego oddziału w Polsce. W takim przypadku wygenerowanie papierowego wniosku będzie odbywało się przy pomocy BDO.

Dodatkowe obowiązki w zakresie dokumentowania gospodarowania odpadami

Powyższe należy połączyć również z dodatkowymi obowiązkami w zakresie dokumentowania procesu gospodarowania odpadami. Karta przekazywania odpadów komunalnych (KPOK) oraz karta przekazywania odpadów (KPO) będą sporządzane wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta przedsiębiorcy w BDO. Projekt zakłada znaczne rozszerzenie zakresu danych, które będą musiały zostać uwzględnione w przygotowywanych dokumentach. KPOK będzie zawierał m.in. informacje o dacie i godzinie zebrania odpadów i przekazania ich następnemu podmiotowi. Z kolei KPO będzie obejmowało także datę i określenie czasu, w jakim dokonywał się transport oraz numery rejestracyjne środków transportu odpadów. I tak oto będzie można na bieżąco uzyskać informacje na temat ilości zebranych odpadów, ich transportu oraz miejsca ich przetwarzania, a zatem dokładnie śledzić przemieszczanie się odpadów w zbliżonym do rzeczywistego czasie. Weryfikowana będzie również waga transportowanych odpadów.

Wiele organów będzie mogło przeprowadzić kontrolę, czy ewidencja prowadzona przez posiadaczy odpadów jest zgodna ze stanem rzeczywistym. Uprawnienie takie będzie przysługiwało szerszemu niż obecnie kręgowi podmiotów, w tym m.in. Ministrowi Środowiska, Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, regionalnym dyrektorom ochrony środowiska, marszałkom województw, wojewodom, starostom, wójtom, burmistrzom, prezydentom miast, organom Inspekcji Ochrony Środowiska, a także Policji i organom Inspekcji Transportu Drogowego.

Elektroniczna ewidencja odpadów niewątpliwie stanowi ułatwienie dla organów w zakresie uzyskania szybkiego dostępu do aktualnego stanu faktycznego, dotyczącego ewidencjonowanych odpadów, obejmującego bardzo szeroki zakres informacji, pozwalający na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i nadużyć.

Wprowadzenie nowych zasad w obszarze ewidencji odpadów to jednak przede wszystkim ogromne wyzwanie dla wszystkich posiadaczy odpadów, prowadzące do znacznie zwiększonej liczby wypełnianych dokumentów związanych z dodatkowymi kosztami prowadzenia działalności. Nowe przepisy wymuszą także konieczność wyposażenie firm w legalizowaną wagę, a każdy pojazd przewożący odpady – w szybkie łącze internetowe, umożliwiające elektroniczne wypełnienie kart.

Nowe przepisy, z kilkoma zaledwie wyjątkami, mają wejść w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

fot. sozosfera.pl

Rita Świętek

Rita Świętek

Radca prawny współpracujący z kancelarią Głowacki i Wspólnicy sp. k. Kancelaria Prawnicza. Specjalizuje się w zakresie inwestycji infrastrukturalnych oraz prawa zamówień publicznych. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w obszarze prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego, procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej. Doradza przedsiębiorcom w uzyskaniu decyzji, pozwoleń, koncesji i licencji, w szczególności w zakresie zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i prawa wodnego. Opracowuje opinie i analizy w przedmiocie problematyki prawa gospodarowania odpadami.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama