Intensywnie wspierać recykling

ETO: Unia musi intensywnie wspierać recykling

Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) opublikował przegląd (Przegląd nr 04/2020: Działania UE na rzecz rozwiązania problemu odpadów tworzyw sztucznych), w którym stwierdzono, że Unia Europejska (UE) musi intensywnie wspierać recykling, aby osiągnąć zamierzone cele. Jak zaznacza ETO, istnieje bowiem znaczne ryzyko, że UE nie osiągnie wartości docelowych w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych wyznaczonych na lata 2025 i 2030 r.

Trzeba intensywnie wspierać recykling odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych

„W przeprowadzonej w 2018 r. aktualizacji ram prawnych dotyczących recyklingu tworzyw sztucznych uwzględniono zwiększone ambicje UE w tej dziedzinie. Może ona przyczynić się do rozwoju zdolności do recyklingu. Nie należy jednak zapominać, że przed państwami członkowskimi stoją ogromne wyzwania” – wskazuje ETO.

Według Trybunału, „nowe i bardziej szczegółowe zasady dotyczące sprawozdawczości w zakresie recyklingu oraz zaostrzenie zasad w zakresie wywozu odpadów z tworzyw sztucznych przełożą się na obniżenie poziomu recyklingu zarejestrowanego w UE”. Unijna instytucja podkreśla, że jeśli UE chce zrealizować przyjęte cele w tym obszarze, to konieczne jest podjęcie wspólnych działań.

Trybunał wylicza, że tylko opakowania – takie jak kubeczki po jogurtach i butelki na wodę – odpowiadają ok. 40% użytych tworzyw sztucznych i stanowią ponad 60% odpadów tworzyw sztucznych powstających w Unii. Jednocześnie ETO podkreśla, że ten rodzaj opakowań charakteryzuje się najniższym poziomem recyklingu w UE, który wynosi niewiele ponad 40%.

Intensywnie wspierać recykling – trzeba odwrócić tendencję

Trybunał przypomina również, że w celu rozwiązania problemu narastającej ilości odpadów, Komisja Europejska (KE) przyjęła strategię na rzecz odpadów tworzyw sztucznych, która wytyczyła nowe poziomy recyklingu. Według ETO, osiągnięcie przyjętych wartości stanowiłoby istotny krok na drodze do zrealizowania celów UE w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). – Aby zrealizować te nowe cele w zakresie recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych, UE musi odwrócić bieżącą tendencję – obecnie w UE więcej odpadów jest spalanych niż poddawanych recyklingowi. Stanowi to nie lada wyzwanie – powiedział Samo Jereb, członek ETO odpowiedzialny za ten przegląd. – W wyniku pandemii COVID-19 i z powiązanych względów sanitarnych do łask wróciły przedmioty jednorazowego użytku. Okazuje się więc, że tworzywa sztuczne pozostaną podstawowym materiałem w unijnej gospodarce, a jednocześnie będą stanowić coraz większe zagrożenie środowiskowe – dodał.

Intensywnie wspierać recykling – konieczna zmiana w projektowaniu opakowań i obliczanie poziomów

Europejski Trybunał Obrachunkowy zaznacza, że KE planuje dokonać zmiany zasad projektowania opakowań (tzw. wymogów podstawowych), które obecnie uznaje się za niemożliwe do wyegzekwowania. Kontrolerzy ETO zwrócili uwagę, że zmiany te mogą skutkować udoskonaleniem projektów opakowań pod względem możliwości recyklingu oraz promować ponowne użycie wielu przedmiotów. Nowe unijne zasady mają również pozwolić ujednolicić i usprawnić systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), tak aby w ramach tych systemów promowano zdolność opakowań do recyklingu, a nie jedynie mniejszą masę opakowań, jak dzieje się w większości przypadków obecnie – podkreśla ETO.

Według ETO, wprowadzenie tych zasad jest konieczne, aby można było osiągnąć nowo wyznaczone wartości docelowe w zakresie recyklingu.

Jednak Trybunał zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt. Chodzi o bardziej rygorystyczne kryteria dotyczące obliczania poziomów recyklingu. Według ETO, obecne statystyki wykazują wiele niedociągnięć, w zakresie dokładności i możliwości prowadzenia porównań między poszczególnymi państwami członkowskimi. Nowe metody obliczeniowe powinny zapewnić bardziej wiarygodne dane na temat odsetka opakowań z tworzyw sztucznych faktycznie poddanych recyklingowi. Instytucja zaznacza przy tym, że z szacunków wynika, iż w wyniku przyjętych zmian zgłaszane wartości recyklingu istotnie się obniżą, z obecnego poziomu 42% do ledwie 30%!

Intensywnie wspierać recykling – ograniczenia w transgranicznym przemieszczaniu odpadów

Duże jest także wyzwanie dotyczące zwiększenia zdolności UE w zakresie recyklingu odpadów z tworzyw, że wprowadzono bardziej rygorystyczne warunki regulujące transgraniczne przemieszanie odpadów tworzyw sztucznych do państw trzecich, które zaczną niebawem obowiązywać. „By gospodarować odpadami opakowaniowymi z tworzyw sztucznych i osiągnąć wyznaczone wartości docelowe w zakresie recyklingu, państwa członkowskie polegają w dużym stopniu na państwach spoza UE. Niemal jedną trzecią zgłoszonej dla UE ilości odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych poddanych recyklingowi stanowią odpady przemieszczone do państw trzecich do celów recyklingu. Tymczasem w styczniu 2021 r. większość przypadków przemieszczania odpadów z tworzyw sztucznych zostanie objętych zakazem” – zaznacza ETO.

Według ETO powyższy zakaz, w połączeniu z brakiem zdolności do przetwarzania odpadów plastikowych w obrębie UE, stanowi kolejne zagrożenie dla realizacji nowych celów recyklingu. Instytucja zaznacza również, że może to doprowadzić również do rozpowszechnienia się nielegalnego transportu i przestępczości w zakresie zagospodarowania odpadów. Trybunał podkreśla też, że UE nie dysponuje wystarczającymi przepisami, by zwalczać te zjawiska.

Należy intensywnie wspierać recykling, gdyż osiągnięcie celów jest zagrożone

„Ambicje UE w zakresie zwiększenia poziomu recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych odzwierciedlają skalę wyzwania środowiskowego, jakie stanowią tworzywa sztuczne. Przyjmując nowe podejście, UE zyskuje szansę, by zostać pionierem w tym obszarze i dzięki zdobytej w ten sposób przewadze wzmocnić swoją pozycję jako globalnego lidera w dziedzinie recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych. Biorąc pod uwagę wyzwania i niedostatki, z którymi należy się uporać, państwa członkowskie mogą jednak nie osiągnąć nowo wyznaczonych wartości docelowych. Kontrolerzy zwracają uwagę, że konieczne jest podjęcie znacznych wspólnych wysiłków, jeśli do 2030 r. wspólnota ma niemal podwoić poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych” – podkreśla ETO.

Na podstawie www.eca.europa.eu

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny